Barreeffama tapha siyaasaa Jawar Siraj Mohammed Dr. Abiy Ahmed Ali f kenne kun daldala siyaasaati. Yoo danda’ame Wayyaanee faana waliin ta’uun biyya keessa galuu akka barbaadus dubbatama. Kun ammoo sodaa siyaasa ABO irraa qabuun walqabata. Hundaafuu, taphni siyaasaa taphatamaa jiru jira. Hundaafuu Labsii (Statment) inni baase kunooti. Akka dhaabbilee of gochuus barbaaduum…

 

 

Ebla 27/2018

Haasaa Muummichi Ministeeraa Itiyoophiyaa Midiyaalee Biyyoota Alaa Jiran Irratti Dubbatan Ilaalchisee Ibsa Boordii Daayeektarootaa Oromiyaa Midiyaa Network ( OMN) irraa kenname.

Maxxansa Hatattamaatiif

Haasaa Magaalaa Hawaasaatti Muummichi Ministeera Itiyoophiyaa godheen

“ Qaamoleen hedduun dirreen dimokraasii bal’atuu akka qabu dubbatu. Har’a ifatti dubbachuun barbaada. Namoonni / qaamoleen dhaabbilee miidiyaa isaanii Ameerikaa jiru irraa Dimokraasii Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuuf akka haasa’an, barreessaniifi Ifaajan dubbatu. Eddoon jiru kanarraa dubbachuun barbaada. Qaamoleen kunneen waajjira isaanii Finfinnee akka godhatan barbaadna.”

Kuni haasaa abdachiisaadha. Haa ta’u malee bifa faallaa haasaa isaanii ta’een tamsaasni saatalaayitii OMN waggoota 4 keessatti yeroo 27ffaadhaaf mootummaa Itiyoophiyaatiin qilleensarraa buufameera. Osoon dhugaan kuni jiru haasaa Muummichi Ministeeraa Hawaasaatti godhe hojii mootummaa Finfinneerraa raawwatamaa jiruun wal bira qabanii yoo ilaalan amananii fudhachuun nama rakkisa. Ta’us, haasaa muummicha ministeeraa akkuma jirutti qabnee waadaa isaa guutuuf danda’uuf dhabuu isaa qabatamaan arguu barbaadna. Muummichi Ministeeraa Uggura Mootummaan tamsaasa saatalaayitii OMN irra kaa’e kaasudhaan akkasumad uggura weebsaayitii keenyarra kaa’ame kaasudhaan riqicha haasaa waadaafi hojii qabatamaa jidduu jiru akka dhiphisan ni amanna.

Dabalataan, dhaabbilee miidiyaa akka OMN jiran waajjira isaanii gara Finfinneetti akka geeddarataniif ulaagawwan asii gadii kunneen dursanii guutamuu qabu jennee amanna;

  1. OMNfi Daayrektarri Ol’aanaan Dhaabbatichaa Obboo Jawaar Muhaammad, seera farra shororkeessummaa bara 2009 baheen cabsitaniirtu jechuudhaan himatamuun isaanii ni yaadatama. Himannaan dharaan dhandharame kuni hatattamaan ka’uu qaba. Manni maree biyyattiitis bilisummaan miidiyaafi yaada ofii bilisaan ibsachuu akka ammaan achis hin danqamneef seera kana haquu qaba;
  2. OMN dhaabbata eenyuyuuu yaadaa ofii haala walaba ta’een ibsachuu ( freedom of expresson)fi falmii yaadaa ( flow of ideas)tti amana. Kana bu’uureffatees hojjata. Seerotni danqoon akka seera Maxxansaa ( Press Law) yeroo amma hojiirra jiran osoo hin haqamin hojii isaa hojjachuu hin danda’u. Manni Maree biyyattii seera kanas hatattamaan kaasuu qaba.
  3. Miidiyaan Walabaa kamiyyuu osoo biyyi Labsii Yeroo Hatattamaa ( state of emergency) keessa jirtu hojjachuu hin danda’u. Manni Maree biyyattii labsii danqaa miidiyaaleen dhuunfaa walabummaadhaan akka hojii isaanii hin hojjanne danqu kanas hatattamaan haquu qaba.

Tarkaanfileen kunneen yoo fudhatamanii hojiin qabatamaan mul’atu hojjatame haasaa Muummicha Ministeeraa haqa jennee fudhachuu dandeenya. Shakkuuf sababaaf bu’uura hedduu qabaannus, Muummichi Ministeeraa wanti dubbatan waan onnee isaaniirraa dubbatanii hojiitti hiikuuf jiran akka ta’u ni abdanna. Ta’us garuu amalaafi adeemsa mootummichi irra deddeebidhaan waadaa haaluu irratti qabu irraa kaanee yoo ilaalle affeerraan Muummichi Ministeeraa ‘Dhaabbilee Miidiyaa Ameerikaa Jiraniif’ godhan haasaadhuma fakkeessaaf godhameedha jennee ni shakkina. Waan hunda caala garuu shakkiin keenya dogongora ta’ee haasaan waadaa muummicha ministeeraa akka dhugaa ta’uufii jijjiramni qabatamaa biyyattii keessatti akka dhufu ni hawwina.

Kitaabaa Magaraaa
Barreessa Boordii Amaanaa
OMN

April 27, 2018

Statement of the Board of Directors of the Oromia Media Network (OMN) on Ethiopia’s Prime Minister’s Speech on Foreign Based Ethiopian Media Organizations

For Immediate Release

In a speech delivered in Hawassa, Abiy Ahmed, Ethiopia’s prime minister, stated:

“Many have said that the democratic space should be expanded. I want to state in public today. There are people who, from their media stations in the United States, claim that they speak, write, harangue and express for the sake of Ethiopia’s democracy. I want to state from this podium that we want them to locate the headquarters of their media organization in Addis Ababa.”

This is an encouraging statement. Ironically, the speech was delivered on the same day OMN satellite broadcast was forced off the air for 27th time in 4 years by the action of the Ethiopian government. One has to suspend incredulity to reconcile the prime minister’s rhetoric in Hawassa with the action of his government in Addis Ababa. Regardless, we want to take up the prime minister on his promise. We believe the the prime minister can begin to bridge the gap between rhetoric and reality by allowing OMN satellite broadcast to resume its service and unblocking our website.

For media organizations such as OMN to relocate their head qaurters and operations in Addis Ababa, further steps must be taken.

  1. OMN and its executive director, Jawar Mohammed, were charged for violations of the Anti-Terrorism Law of 2009. These trumped-up charges must be lifted immediately. And parliament must repeal the law to ensure free media wouldn’t be ensnared again under more trumped-up charges.
  2. OMN is a media organization that promote freedom of speech and the unencumbered flow of ideas. It can not operate under the restrictive Press Law currently in effect in Ethiopia. Parliament must rescind the law as soon as possible.
  3. A free media cannot function under a state of emergency currently in effect in Ethiopia. Parliament must repeal the draconian state of emergency to allow the private media to operate freely.

If these steps are taken, we can take the prime minister’s pronouncements seriously. 
We hold out hope, against heavier odds, that the prime minister means what he says. Given the incumbent government’s track record of broken promises, however, we suspect that the prime minister’s invitation to “media organizations in the United States” is another round of window dressing. But we are happy to be proven wrong and recognize that the new prime minister of Ethiopia is determined to usher in a new political dispensation in Ethiopia.

Kitaba Megersa 
Secretary of Board of Trustees
Oromia Media Network

የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ የባለአደራ ቦርድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በውጭ አገር የሚገኙ የሚድያ ተቁዋማትን አስመልክተው ስለተናገሩት ንግግር የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዋሳ ከተማ ተገኝተው ባደረጉት ንግገር የሚከተለውን ተናግረዋል።

“ዴሞክራሲ ይስፋ ይስፋ ብላችዋል ብዙ ሰዎች። አሁን በናንተ ፊት ለማረጋግጥ የምፈልገው፣ በአሜሪካን አገር ሚዲያ ያላቸው ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የሚናገሩ፣ የሚጮሁ፣ የሚቆጡ፣ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። በናንት ፊት ማረጋግጥ የምፈልገው የነዚህ ሰዎች ዋና ቢሮአቸው አዲስ አበባ እንዲሆን እንፈልጋለን።”

ይህ የሚያበረታታ ንግግር ነው። አደናጋሪ የሚሆነው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግራቸውን ባደረጉብት ዕለት መንግስታቸው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ በሳተላይት የሚያስተላልፈውን ስርጭት በአራት ዓመት ውስጥ ለሃያ ሰባተኛ ጊዜ ከአየር ላይ እንዲታጎር አድርጎአል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የአዋሳ ንግግር ከመንግስታቸው ተግባር ጋር ማስታረቅ ግን እጅግ አስቻጋሪ ነው ። ይሁን እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር በተስፋ ለመጠበቅ እንፈልጋለን። በርሳቸው ንግግርና በመንግስታቸው ተግባር መካክል ያለዉን ልዩነት ለማስቀረት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ በሳተላይት የሚያደርገውን ስርጭት እንዲቀጥል በመፍቀድና ድህረገፁን በመክፈት እንደሚጀምሩ ጽኑ እምነት አለን።

የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክና ሌሎች የሚዲያ ተቁዋማት ዋና መስሪያ ቤታቸውን በአዲስ አበባ ለማድረግ እንዲችሉ ግን ተጨማሪ እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል።

1ኛ፣ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክና ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ጀዋር መሐመድ እአአ በ2009 በወጣዉ የፀረ ሽብር ሕግ ያላግባብ ተከስዋል። ይህ ክስ ባስቸኩዋይ መነሳት አለበት። የነፃ ሚድያ ተቁዋማት ወደፊት በዚህ ሕግ እንዳይጠላልፉም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕጉን መሻር አለበት።

2ኛ፣ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ የመናገር መብትና የሃሳብ በነፃ መንሸራሽር እንዲኖር የሚደግፍ ድርጅት ነው። አሁን በስራ ላይ ያለው የፕሬስ ሕግ እያለ ግን ስራዉን በነፃነት ማከናወን አይችልም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህንን ሕግ በተቻለ ፍጥነት መሻር አለበት።

3ኛ፣ አሁን በስራ ላይ ያለው የአስቸኩዋይ ጊዜ ሕግ እስካልተነሳ ድረስ ነፃ ሚዲያ አገልግሎቱን መስጠት አይችልም። የግል ሚዲያ በነፃነት ለመስራት ይችል ዘንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕጉን መሻር አለበት።

እነዚህ እርምጃዎች ከተወሰዱ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ግብዣ አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት እናያለን። ተስፋችንም ከፍ ይላል። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እስካሁን ድረስ ግን ባለው ቃሉን ያለመጠበቅ ታሪክ አንፃር ስናየው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ “በአሜሪካን አገር ያሉ ሚዲያዎች” ወደ አገር እንዲገቡ ሲሉ ያቀረቡትን ጥሪ የተለመደው የመንግስት መሰሪ ሃሳብ አድርግን ነው የምንመለከተው። ይህ አስተሳሰባችን ትክክል እንዳልሆነ ለማሳየትና አዲስ የፖለቲካ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ ለማረጋገጥ መንግስታቸው ከላይ የተዘረዘሩትን እንቅፋቶች ለማስወገድ እንደሚሰራ እምነታችን የፀና ነው።

ኪታባ መገርሳ 
የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ የባለአደራ ቦርድ ፀሐፊ

 

kkkkkkkkkkk


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.