TAAJJABBII -Kutaa 556ffaa

Taajjabbii Gola OPDO/ODP fi egeree Oromoo Dhimma filamuu Shimmallis Abdiisaa fi Aangoo irraa Kaafamuu Lammaa Magarsaa fi Xeeyibaa Hasan irratti Taajjabbiin odeessa argatee jira.

  1. Gola OPDO keessa garee gurguddaa Oromoo addaan qoqqoduuf hojjetu 4 tu ture. Gareen Jalqabaa kanneen Arseenaal ofiin jedhan OPDO Arsiiti. Gareen lammataa warra Giddu Galaa garee Taayyee Danda’aa, Milkeessaa Miidhagaa fi Shimmallis Abdiisaa ijaarratanidha (Garee summii). Gareen Sadaffaa warra Addisuu jalatti ijaaramanii jiranii fi Gareen Lammaa Magarsaa ti. Gareewwaan kana keessaa gareen adda durummaadhaan Wallaggaa jibbu garee Taayyee Danda’aa ijaaredha. Gareen kun dhaadannoo “Wallaggaan dhiitnee bulchina diddu waraanaan daguugna qabsoon keenya Wallagga irratti malee Maara irratti miti!” Jedhanidha. Gareen kun summi Oromoo addaan qoodee halagaa jalatti kuffisuu ykn Habashaaf haala aanjeessuuf hojjetaa jirudha. Garee kana jala Diaspora keessaa #Gannaqaa_Nagaasaa, #Hayiluu_Gonfaa nii ramadamu. Akkasuma ABO keessaas #Ibsaa_Nagawoo ijaarratanii socho’uu.
  2. Mariin isaanii akkamitti Wallagga ykn Arsii cabsinee injifanna kan jedhu qofa. Kana keessatti adda durummaan qindeessaa kan tureef jiru Taayyee Danda’aa fi Milkeessaa Miidhagaa akkasuma ABO keessaa Ibsaa Nagaawooti. Yeroo Oromoon Habshaadhaan cabaa jiru keessatti gandummaa babal’isnii lafti uummata Oromoo akka saamamee Oromiyaan buttinee caccabu gochuu keessatti OPDO Taayyee faatiin durfamutu gahee guddaa taphataa jira. ABO balleessuu qabna jedhee kan sochiirra jirus isaanuma. Arseenaal Team Gareen kun bara Junaddiin Saaddoo ijaarame. Olaantummaan Arsii yoomuu haa dagagu dhaadannoo jedhu qabatanii adeemu. Ta’ullee akka warra Taayyeefaa kana summii garmalee hinqaban. Gareen kun qooda OPDO keessatti qabaachuu qofa utuu hintaane olaantummaas mul’ifachuu warra barbaadanidha. Isaan kun ammoo garee #Alamuu_Simee, #Xeeyibaa_Hasan, #Kamaal_Galchuu, #Jaawar_Siraaj_Mohaammad fi kaan dabalatu. Garee Lammaa Magarsaa Gareen kun Team Lammaa warra jedhamanidha. Akka ilaalcha Obbo Lammaa Magarsaa tti kutaadhaan utuu hintaane akka Oromootti jabaannee wal utubnee olaantummaa keenya Habashaa irratti agarsiifna jedha. Garee kana jala #Abiyyi_Ahemad, #Taayyee_Dandaa’aa fi #Milkeessaa_Miidhagaa fi #Xeeyibaa_Hasan warra dursumma qabani. Garuu; mul’ata Lammaa isaan gara kutaatti jijjiiranii harkaa hunkuran.
  3. Akka Habashaan deebitee goobdu gochuutti fuulleffatan. Kanaafis deebi’anii isaanumti Lammaa Magarsaa tti duuluudhaan Shimmallis Abdiisaa waan Abiyyi Ahemad jala ooluuf Lammaa kee taphaan ala godhan. Hojii kamiinuu akkatti hojjetus hinargamne. Walumaa gala muudamni Shimallis Abdiisaa shiraan guutuudha. Ammas Taayyee Danda’aa fi Milkeessaa Miidhagaa Wallaggatti dhaadataa jiru. Erga Shimmallis muudamee asimmoo akka madda odeeddannoo Taajjabbiitti ABO keessaa Ibsaa Nagaawootii bilbilanii ergaa baga gammaddeefi hojiin keenya jabaatee kanaan olitti itti fufa Wallagga of keessaa baafna jechuurratti argamu. Baay’ee nama gaddisiisa. Habashaa boroof balbala Oromoo saamaa jiru dhiisanii maaliif akka Lammii isaaniitti duulaa jiran Taajjabbiif gaaffiidha.
  4. Amma Garee Arseenaalis taphaan ala gooneerra jedhan. Gareen Arsii guutuutti OPDO keessaa laaffatee jira. Kan gareen kun abdataa ture Alamuu Simee fi Kamaal Galchuu ture. Kamaal Galchuu gowwaa wayiiti. Akka Harreetti waanuma isaan itti fe’an baata. Badii ofii hojjetan maqaa isaan farrajanii amma OPDO keessaa Ari’aniiru. Hanna yoo ta’e guutuu OPDO tu hattuudha. Garuu Shira adeemaa jiru mirkaneeffachuuf Alaamuu Simee irratti duulchisuun isas rukutanii faree Arseenaal (Arsii) ofiin jedhu OPDO keessaa dadhabsiisaniiru. Maaltu itti aana? Taayyee Fi Milkeessaan Habashaa waliin ragaduu, lafa Oromoo Tuulamaa Saamsisuuf amma humna qabu. Akeekni Amma Ambachoon Amboon deeme akeeka sanaati. Lafti Oromoo Tuulamaa kanaan booda isa duraan olitti saamama. Nagaan turaa! Taajjabbii Power

Beekan G Erena, 04/20/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.