TAAJJABBII-Kutaa 554ffaa

DIRAAMAA MARQAMAA: HAJII JAWAR SIRAJ MOHAMED’TTI OPDOn “XimbaaXimbee’ Taphattee gadi isa lakkiste, 2019

  1. Bara Jireenya keessanii keessatti bu’aa dhuunfaa keessanii tikfachuuf jettanii nama hin dhiibinaa. Yoo akka JSM salphachuu barbaaddan qofa kana godhaa. Har’a waltajjii Ethiopia gubbaatti Jarri ODP gurbaa JSM kana fuutee Xibbaaxibbee itti xabattee lafa keesse. Caasaa har’a jiru keessatti Alemu Sime yoo ammam nama maallaqa jaallatu ta’e lafa Oromiyaa Kaaree 200 gurgurachuu hin danda’u. Kanaan dura Hektaara 200 gurgurateera ta’a.
  2. Kanaaf sababaan Alemu Sime irratti duulamaa tureef quuqama Lammiif otuu hin taane dantaa dhuunfaadhaaf ture. Gareen JSM karoorri isaa Dr.Alemu Sime dhiibanii dhiibanii siyaasa keessaa baasuu ture. Hannaafis ta’e kashlabummaaf akka Isaaniif mijatutti. Hata’u malee ODPn nama Alemu Caalaa JSMn qotee awwaaluu barbaaduuf caasaa gurguddaa qabu garee ATM keessaa Addisu Araggaa fuutee bakka inni yaadda’u sana keesseef.
  3. Addisuun garee Taayyee, garee Milkeessaa, garee Mohamed Ademo ti. Gareen kun garee akka malee ODP keessatti hundee Jabeeffataa jiru dha. Garee Amma biyya alaatti caasaa ijoollee giddu galeessaa ijaaree sochoosaa jirudha. Dr. Alemu Sime ammoo Fuutee Fedraala gubbaa, isumayyuu bakka Maallaqi Biliyoonaan saamamutti Daayirektera Ol aanaa gootee muudde. Seenaa siyaasa Ethiopia keessatti oogganooti Elekopterii dhuunfaa qaban oogganoota METEC akka ta’e beettu mitii? Maallaqatu achi jiraka.
  4. Har’a Dr, Alemu Sime bakka Cabduun saantimaa hin jirre Biiroo dhaabaa irraa kaasanii bakka maallaqi lakkoobsaan hin beekamne keessa isa kaa’uun Akka JSM dhaaf Deebii ta’uuf jedhaniiti. JSM jabbiloota Maamiloota isaa Yaasee hiriira irratti baasuu yaalee ture. Miidiyaan isaa halkaniif guyyaa Hojiin isaa waa’ee Alemu Sime qofa erga ta’ee bubbuleera. Intala Abbaa Duulaa sana Jala ciiseellee halkan waan abjuun Alemu Alemu Alemu jechaa bulu natti fakkaata. Egaa Alemuun Kuteera gara Fedraalaatti. Nagaatti! Dhiibdee dhiibdee namticha gara tulluu ol aanaatti ol isa baafte. Kun amaluma Diinaati. Namni tokko guddachuuf Hinaaftu isa barbaachisa. Hinaaftuu akka JSM.

Qeerroo Sammuu Qaraakoo Xawalwwaallummaa Akkanaarraa Waa baratta jedheen abdadha!

Beekan G. Erena, 04/18/ 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.