Barruun kana gadii lamman Milkeessaa Miidhagaa Aktiivistii OPDO tiin katabame; kan gadii ammoo Beekan G. Erena’tiin

 

Qabeenya uummataan ijaarame uummataaf deebisaa#OMN

OMN dhaabbata dhuunfaa abbootii qabeenyaa ta’eera. Private Limited Company (PLC). Dansa. Kaleessa dhaabbata gargaarsaa (charity) ture. Har’a abbootii qabeenyaa dhuunfaatti gurgurameera. Abbootii qabeenyaa kanas dhawataan bartu.

Dhugaadha, OMN gaafa rakkoo miidiyaa dhalatedha. Waan kana maddisiisuun Mahammad Ademo fi Solomon Ungushee galata qabu. Jawar Mohammedis sosochii dargaggoon maallaqa walitti qabuun qindeessuun gahee guddaa taphate. Garasuu Tufaa, Ahmed Gishe sosochii siyaasaa damee Awurooppaatiin miidiyaa kanaaf maallaqa walitti qabuun qindeessuun gahee guddaa taphatani. Nuyi hunduu, OMN meeshaa qabsoo bilisummaa Oromoo godhannee, saba ittiin dadammaqsaa turre.

Mohammed Ademo, Solomon Ungushe, Garasuu Tufaa,Ahmed Gishe, Dammaqaa Nagaasaa hundi isaanii galanni OMN keessaa tokko tokkoon ari’amuu ta’e. Kana qofaa miti, Abdii Fiixee, Lalisee Kasahuun, Daniel Bariso, fi kan biroos tokko tokkoon geggeeffamani.

Namoonni akka addunyaatti beekamoo ta’an kan akka Prof Mohammad Hasan, Prof Hamza fa’a miseensa boordii OMN kan turan qaaneffamaniitu arii’amani.

Ani namoota kanaaf falmuuf miti, garuu dhugaan ifa ta’uu waan qabuufi. Use and throw ta’uu hin qabu ture.
Amma OMN kan abbootii qabeenyaa dhuunfaati (PLC). Qabeenyi kun sabaan ijaaramuu beekna. Kun uummataaf gabaafamuu qaba. Ebelu hattuudha jechuun dura ifii qulqulluu ta’anii argamuudha. Kanumaan walqabatee, mindaan daareektara olaanaa OMN dollar 5,060 (kuma shanniif jaatama) ture (birrii Itoophiyaan toora 150,000 ta’a). Amma caaseffamni mindaa OMN ifa miti. (Amma PLC waan ta’eef, mootummaaf qofa ifa godha malee, uummataaf ifa gochuuf hin dirqamu).

Dhiheenya kana gargaarsa OMNiif Oromiyaa mara irraa maallaqni walitti qabame miiliyoonota dhibbaan lakkaawwamu Ayele Dagagaa, Dereje Begii fa’a irraa dhageenye. Garuu, hooggansi OMN uummataaf gabaasa hin dhiyeessine. Achi buuteen isaa ifa ta’uu qaba ture. (Transparent ta’uu qaba, wanni garaagaraa odeeffamaa jira waan ta’eef).

Gargaarsa OMNiif biyyoota addunyaa (Riyaad irraa hanga London, Meelbornii hanga Minisootaa) maallaqni walitti qabamaa ture, account nama dhuunfaatti ergamaa ture. Kun yaaddoodha. Ifa ta’uu qaba.

Amma OMN boordii hin qabu. Manajimentii hin qabu. Bulchiinsa faayinaansii fi odiitii bu’uura seera biyyaattiitiin hin qabu. Baasii fi galiin hin beekamu taanaan, rakkoodha.
Yaada kana kan dhiyeesseef, nama dhuunfaa irraa waldhabdee hin qabu, kabajan qabaaf; garuu ammo OMN deebi’ee qabeenyummaan isaa kan uummataa akka ta’uufi. Yeroo baldhinaa meeshaa qabeenya nama dhuunfaa utuu hin taanee, meeshaa qabsoo Oromoo gaafa rakkoo ta’ee akka itti fufuufi. (Bu’aa OMN nuuf buuse ani dagachuu waan hin dandeenyeefi)! Amma PLC dha, dhaabbata abbootii qabeenyaa dhuunfaati. (Dantaa abbootii qabeenyaa dhaabbata sana bitataniitu influence godha waan ta’eef). Kuni uummataaf ifa ta’uu qaba; OMN uummataaf deebi’uu qaba.

Waan hafe dabalaa!
Guyyaa gaarii!

      Duula Dr Alamuu Simee irratti godhamuu: Dhugaa Hadhooftu

Yeroo dhihoo asitti duulli hamtuun Dr Alamuu irratti adeemsifamaa jirti. Sun mooraa Xoollayii ni galtuu fi hin galtanii atakaroo booda dhalatte.

1ffaa, Gaafa Dr Alamuu Simee muudamu, namni dursee baga gammadde, hojii gaarii ni dalagda, waan guddaa sirraa eegna jabaadhu si waliin jirra jedhee post godhe, guyyaa gaafa atakaroo Xoollayii booda garuu Alamuun hattuu ta’uu nutti hima. Silaa gaafa muudamaa baga gammaddee sana gaaffii fi qeeqa irraa qabu hima ture.

2ffaa, Dr Alamuu Simee cirumasaa akka waan Oromoo hin taaneetti, irratti duulamaa jira. Dhugaa dubbachuuf, hamman ani raga bahuufii danda’uutti, Dr Alamuun Oromoo hamii tokko hin qabnedha. Sabboonummaanis eenyuyyuu gadi miti. Waan itti amanee murteesse irratti nama cichudha. That is a quality of leadership. Dhimma nafxenyaa fi wayyaaneen walqabatee, Alamuun hin hamatamu. Dhiisaa. Akka waan ijoolleen isaa warra ABIN taateetti, photoshop godhanii dehumanize gochuun gadi nama xiqqeessa. Alamuun utuma waan fedhe raawwateellee ijoolleen isaa xixiqqoon sun akkasiin jibbinsi irratti godhamuun sun gama hundaan fudhatama hin qabu. Ijoolle alaabaa biyya kanaalle adda hin baafne irratti alaabaa lummuxxii san kaa’anii ijoollee terrorize gochuun badii guddaadha. Alamuu fi ijoollee isaa Oromoo miti jechuun waan nama qaanessu. Akkuma warri wallaalaa tokko gootu, Oromummaa Alamuu irraa mulquuf yaaluun saalfii fida.

3ffaa, Mana Marii ADWUI keessatti, akka Dr Abiyyi filatamuuf, qabsoo wayyaanee irratti warra adda durummaan godhan keessaa isa tokko. Baay’ee dhukaasuun, wayyaanee dadhabsiisuun, warra kaan irraa sagalee hawwachuun, credit guddaa galmeessifateera #baqqa!

4ffaa, nama Dr Abiyyii fi Obbo Lammaan nama sadaffaa paartii godhatanii ol kaa’an, anatu isin caala beeka, nama kana kaasaa, zabxiyyaa buusaa jechuun filannoo PM fi Presidant tuffachuun, anatu isiniif beeka jechuudha. Gama biraan immoo PM fi Presidentiis tuffachuudha. Alamuu jibbaa, akka waan Dr Abiyyii fi Obbo Lammaa kabajaniitti dhiyaachuun hin fakkaatu. Hubadhaa, yaadadhaa: duula Lammaa Magarsaa irratti ta’aa ture. Lammaa afaan dammaa wayyaaneetu nutti erge jedhe. Lammaa Magarsaa miti inni Lammaa Naqarsaati jedheera. “Lammaan yoo irreecha deeme, gadi harkifamee ajjeefama, innuu ni beeka” jedhee Biyya Oromiyaa jalatti coment godhe. Dr Abiyyi irratti waan hin jedhamne jiraa? Wayyaaneenuu hanga sana Dr Abiyyiin maqaa hin gurraachessine. Amaarinyaadhaan TV ofii irratti gadi bahee, Dr Abiyyiin namni “warraaddaa” jedhee arrabse nama tokko qofa. Afaan safuu hin qabnetu akkas hooqqisa jenneetu salphina mataatti baannee as geenye. Taajjabbiidha. “Jammaarii dabballee” haamlee buusuuf waan hin godhamne hin jiru. Sana tuffanneetuma kunne. Tokko tokkoon itti duuluurra, walitti qabii itti duuli si baasa yoo ta’e.

5ffaa, dhimma walii galtee kiraa lafaa Dr Alamuu yeroo komishiinii Investiment Oromiyaa ture mamallatteessaa ture, gadi baasuun akka waan inni lafa sana hunda ofii chabachabeetti dhiyeessuun sirrii miti. Tokkoffa, Dr Alamuun yeroo walii galtee kiraa lafaa mallatteessu, matta fudhateera ta’e, lafa Oromoo gurgurateera ta’e ragaan dhiyaachuu qaba. Yoo raga qabatamaan dhiyaate paartiin isaa gamaggameetu seeraaf dhiyeessa. Namni hedduun yeroo dhihoo mana hidhaa galaniiru. Ammas gala jiru. Namni harki isaa qulqulluu hin taane ni hidhama. Lammaffaa, gatii gadi aanaadhaan lafti qonnaan bulaa Oromoo fudhatamuun isaa sirna wayyaaneetu fide malee, Alamuun qophaatti waan uumee saba keenya buqqise miti. Rakkoo sirnichaa mara Dr Alamuu irra kaa’uun fallacy dha. Uummata yeroos miidhameefis quuqamuu miti kun.

6ffaa, Dr Alamuun hooggansa paartiiti. Dhimma paartii ODP keessa galuun bukeessuuf yaaluurra ofii paartii namaa ta’u hundeeffatanii filannoof of qopheessuu wayya. Gaafas Dr Alamuu waliin waltajjii tokko irratti walfalmanii uummanni kan isaaf tolu filata.

Kanaafuu, maqa balleessiin Dr Alamuu irratti gaggeeffamaa jiru waanuma waggoota lamaan kana keessa godhamaa turedha. Dr Alamuunis ragaa tokko malee maqa balleessii ta’aa jiru ofirraa himachuun mana murtii dhaabuuf deemuun isaa hin oolu.
Kanuma!!

TAAJJABBII Kutaa 553ffaa

OMN-PLC-JABBILEE-OPDO-HAJII JAWAR SIRAJ MOHAMMED-SHIRA-TUTTUUQQAA SUM’IIFI CUBBUU-04/16/2019

1.JSM Dhaabbata Miidiyaa OMN gara Kan dhuunfaatti naannessee qabeenya koo godhadheera jedhee har’a Namoota Jabbilee ittiin jedhuuf Deebii deebisee jira. Jireenya isaa keessatti JSM himata irratti banameef yoo deebii laatu Kun kan jalqabaati. Amma har’aatti Jabbiloota isaatu Isa inni jedhaa jedhee itti himu namaan jedha malee ofiin guyyaa xiqqoo keessatti gadi ba’ee deebii laatee hin beeku. Akkan yaadutti inni kun wixxifannaa isa dhumaati. Namni tokko Gaafa du’uu lafa jedhu Humna qabuuf hin qabneen amma danda’u diriirfachuu, hiixachuu finwixxifachuu yaala. JSM irraa waanti mul’ataa jirus kana. Har’a ifatti arrabsoo jalqabeera.

2.Namni bor gara ooggansaatti dhufu, Namni jijjiirama amma dhufe Anatu Plan Isaa Hojjetee Dr. Abiyifaaf laate jedhu Yeroo namoota yaada isaa morman Jabbiloota jedhee waamuu jalqabu kun kufaatii isaa kan dhumaa agarsiisaa jira jechuu dha. Namni yoo Humna isaa fixee waan ittiin nama ofirraa deebisu dhabu gara arrabaatti seena. Maalimaafuu JSM sadarkaa Mootummaa Ameerikaatti himatamaa jira dhimma amma barreesse kanaan wal qabatee. Gaafa Gaazexeesituun Xiyon Girma Jedhamtu sun dubbistes Dhaabbata Tax Ameerikaa IRS jedhamuuf deebii deebisuu dhaqeetu kan akka tasaa ishee waliin wal arge. Dhaabbati kun akka OMN hatattamaan himata irratti banamaa jiru faccisuuf gaafate. Kunis 501C dhaan Biyya Minnesota keessatti NGO ta’ee galmaa’ee garuu Ethiopia keesatti daldala gubbaatti bobba’ee jira jedheetu.

3. Akka dhaabbata kanaatti Amma ammaatti maqaa hayyama 501C dhaan JSM Kompii’uutera gurguddaa Mac Retina 5 jedhu 85 biyya keessa kan galche yoo ta’u OMN garuu amma ammaatti kan ijaan arge Mac 5 qofaa dha. Amma ammaatti qaraxa malee Maqaa 501C dhaan JSM Kaameeraa HD 4K jedhamu 23 yoo ta’u kan OMN beeku garuu tokko qofaadha. Kana cinatti Gulale Post gara dhaabbata Maxxansaatti guddisuuf Doolaara Miliyoona 1.3 dhaan Meeshaa Gazexaa Maxxansu bitee qaraxa Malee biyya galcheerra. Kana jechuun JSM hayyama Ameerikaatti baafate Meeshaalee Qaraxa Malee biyya alaatii galchee daldaluuf kan itti dhimma ba’aa jiru yoo ta’u Hayyama biyya keessa ammoo Mootummaa Ethiopia ittiin gowoomsuuf dhimma ba’a jechuu dha.

4. Miidiyaan Commercial tokko seera isa kamiin addunyaa gubbaa deemee Maallaqa gargaarsaa sassaabbata? Mee nuu himaa? Dhaabbati kun Duraan Gaafa jalqabu Maqaa Girma Taddeseen galmaa’e har’a garuu ownership kan qabu JSM dha. Erga kan Uummatummaan isaa amanamee Maaliif maqaan nama duraa irraa ka’a? JSM gaafuma jalqabama Maqaa Mohamed Ademo faa Maqaa Abdi Fite fi Solomon Ungashe akka Organization founderitti Website OMN gubbaa kaa’uu dide guyyaa sana OMN qabeenya dhuunfaa isaa godhate. Gooti dur yoo waan barbaadan ittiin jedhan hin dubbanne kunoo har’a icciiti isaa gadi baanaan awwaannaa jalqabeera. Kun wawwaannaa isa dhumaa natti fakkaata. Mo’amuu isaa of saaxile.

Beekan G Erena, 04/16/2019

Warra #OMN Galatoomaa. Xiiqiin warra #OPDO akka Sagantaa bareedaa kana nuuf hojjettan taasisee jira. Keep it up😛..Utuu jennuu, hojii guyyaa tokko lamaatiin qalbii uummataa keessa galuuf kana dalaguun yakka darbe sana hunda ukkaamsuu hindanda’u. OMN akka dhaabbataatti yakkamaa miti. Ooggansasaatu yakkamaadha. OMN Qabeenyaa ilmaan Oromoo biyya alaaf keessaati. Biyya alaa kana qofa Doolaarri biyya Amarikaa kuma 100 ol funaanameera; kun ammoo biyya 80 olirraa funaaname. Maallaqisaa abbuma tokkoon akka oogganamu ifa. Ammammoo caalaatti ifeera. Sunis mirga. Erga uummanni jaallatee kennee itti fayydamaa hojii qabsoo Oromoo hojjechuun bayeessa. Garuu Ayyaan laallattuudha ati. Biyya alaa kanatti abba barbaadde hudduu keessaa dhiittee geggeessaa turte. Biyya sana keessa hagamuu taatu seerri jirti. OPDOn seera sanaan boolla sibuusti. Duris caalaatti ajandaa OPDO DUlloomoo baachaa as geesse. QBO Oromoo diigaafi ajandaakee dhokataa as baasuuf buutee baate. Dhugaa dubbachuuf taanaan Sum’iin faalamuu #WBO kanaaf gaafatamaan OPDO iyyuu miti. Keessumaa warra amma aangoorra jiran kana miti. Kana lubbuukoottan kakadha. ODPn WBO Xoollay jiru kanaaf Sum’ii hinlaachiftu. Gonkumaa. Garuu ati diigagatti waan amantuuf shira kana keessaa harka hindhabdu. Ajandaakee dhokataa nan beeka. Humna maqaa biroo da’oo godhatee siduuba jiru anis atis beekna. Sun biyya keenyaaf badii qofa utuu hintaane awwaalchadha. Ajandaakee sum’ii sana waanan beekuuf shirakee sanarra bulchiinsa ODP kana maaf waggaa 100 illee hintaane nan deggara. Of sirreessi. Of sirreessuun akak sittti ciimu beeka. Yaali. Sanas ta’u kana kana booda Naafatteetta. Ajandaankeeyyuu sinaffiseera. Miidiyaa kana uummatichaaf deebisiiti keessaa of baasi. Jaarmiyaa siyaasaa ijaarradhu…edaa ati Lammii Amarikaati 🤣Siyaasa keessa seenuuf heerri biyyichaa siif hin eeyyamu. Baadiyyaatti gallii jimaakee daldaladhu. Maallaqa baankii biyya alaa naqxe hundi barakee guutuu siif maatiikeejiraachisa. …muu edaa maatiimoo maalan jedhee? ..maatii jechuun warruma guyya guyyaan sibira oolanii ba’an jechuukooti amlee warra nubiraa nutuu jiraachifanna. Ilma keenyas niguddifanna. Jabaadhu! Ayyaanni #Taajjabbii siqabeera🤣🤣😛👈

https://www.youtube.com/watch?v=aC6n6huWlSE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AcGQDPl8z5apfHJ66baZmIuBMmKnoChudW_UA9Gv2lWTx7zkclWSLz10

#Taajjabbii-Erga Dubabdhaa Jettanii Tapha Sammuutiin Waa’ee Seeraa Dubbannuuree? 

Erga jettanii kunoo gadi soquu jalqabneerra. Dhaabbati OMN #Non Profit irraa gara Profit kan of jijjiiru yoo ta’e ulaagaa gurguddaa Mootummaan Ameerikaa lafa kaa’e guutuu qaba. Sanumayyuu Maqaa OMN jedhamu qabatee socho’uu hin danda’u. Dhimmi kun biyya Ameerikaa keessatti dhimma oogganoota siyaasaa hedduu qilee buusedha. Odeefannoon amma argachaa jiruun ammoo OMN erga dhaabbata Tax biyya Ameerikaa guddicha IRS jedhamuun qoratamuu jalqabee Waggaa lama xumureera. Maallaqi dhaabbatichaa ammi ta’e tokko akka hin sochooneef seeraan dhorkamuu isaa ragaa guutuu argadheen jira. Sababaan OMN Minnesota cufamuuf sana waliin akka wal qabatu bareera. Akka madda Odeefannoo Kootti kan JSM OMN qabatee gara biyyaa dhaqe IRS baqa. Hata’u malee baqatee hin hafne. Kan inni isa dhumaa kana Finfinnee irraa waamamee dhufeefis dhimma OMN waliin wal qabateen gaaffii IRS akka deebisuuf waraqaa manni Murtii Ameerikaa itti ergeen ta’uu ragaa ga’aa argateera Taajjabbiin. Ammas taanaan JSM qotee qotee albee ittiin of qalu waan gadi baaseef seera inni ittiin Oromoo gowoomsuu barbaadu kunoo kana. OMN 501c3 irraa PLC ta’eera yoo ta’e Maaliif Website dhaabbatichaa har’as akka Nonprofit ta’etti of hima? Ammas falli jiru dafanii #OMN kana sabaaf laatanii biraa kutuudha. Xawalwwaallummaan gaarii miti. Maallaqa miliyoona kumaatamaan lakkaa’amu namni toko sochoosuun wallaalumama qofa utuu hintaane gowwummaadha!

Dammaqaa Nagaasaatiin

Dhimmi OMN Midiyaa qabeenya Uummataatiin ijaarame waan ta’eef kan layyootti ilaalamee dhimmicha salphaatti cufnee bira tarru miti. Ani duraan kanan calliseef qabatamatti qabeenyi guddichi Uummanni Oromoo kun marii fi murtee anas dabalatee uummata Oromootiin ala gara dhaabbata dhuunfaa nama tokkoof lamaatti ni jijjiirama jedhee gonkumaa waan hinyaanneef ture.Garuu kaleessa erga Obboleessi kiyya Jawaar Mohammed barruu isaatiin nuuf mirkaneessee booda nin rifadhe.
Hundi keenya Midiyaa itiin seenaa dalagne waan ta’eef OMN’n lubbuu keenya caalaa ni jaallanna.Ijaa fi gurra uummataa bal’aa Oromoo ta’ee akka itti fufu ni feena.Sababiin isaa Uuummanni Oromoo Addunyaa mara irra jiru midiyaa itti dadhabee gargaaree asiin gahedha.Keessattuu qabeenya shamarran keenya biyyoota Arabaa mana namaa qulqulleessan irraa kaasee hanga hayyoota keenya beekamoo Addunyaa irra faca’anii jiraanii dafqa isaanii itti xuruursaa turan.Kanaaf OMN kan hunda keenyaati jennee dubbanna.
Dogoggorri jiru hedduudha.Murteen dabre jedhamu murtee Boordiin ala.Akka nam tokkeetti boordii keessaa namni tokkoof lama dhagahuu danda’u.Odoo dubbannuu namoonni hayyoonni akka Professor Mohammed Hasan faa fi wahillan isaanii namoonni keenya gurgurdoon erga Boordii OMN dhiisanii bahanii booda boordii akkamii OMN qabaataa akka akka ture marii fulduratti kaafnu keessatti kan itti mari’annu ta’a.
Amma Furmaanni jiru OMN kan hunda keenyaa waan ta’eef bakka jallate sirreessinee midiyaa qabeenya uummata bal’aa Oromoo ta’ee akka itti fufuuf waltajjii bal’aa qopheessinee irratti mari’achuun barbaachisaadha.Kun midiyaa keenya OMN akkaan jaalannu kufaatii irraa kan baraaru ta’a.Waltajjii marii kanas bilisaan uummanni keenya keessaa fi alaan midiyaa adda addaatti fayyadamuun akka yaada irratti kennan gochuun dirqama keenya.Hundaa olitti nuu hundi keenya OMN keessatti qabeenyanis haa ta’u sa’aatii 24 guutuu itti dadhabnee,sababiin wareegama itti laanneef,Midiyaan keenya Kun seena qabeessummaa isaa fi maqaa isaa qabatee akka itti fufu feena.Hayyoonni Addunyaa Midiyaa kana bu’ureessuu fi gadi dhaabuuf wareegama itti kanfalanis beekamtii argachuu qabu.Seer-maleessummaadhaan midiyaan uummata bal’aa Oromoo kun gonkumaa qabeenya dhuunfaatti deebi’uu hinqabu.Kan gochuun Jawar Mohammed ‘n miidhuu fi ykn immoo faarsuuf miti.OMN anaa fi Jawaariin olitti Midiyaa seena qabeessa UUMMATA OROMOO TI!Akkasiitii ilaalamuu qaba.
Dhuma irratti erga kaleessaatii bilbiloota biyya keessaa fi alaa hedduutu naa qaqqabe.Akkuman olitti ibsetti gaaffiin uummataa waltajjiin marii tokko banamee OMN bifa kamiin gara dhaaabbata uummataatti deebifna isa jedhu irratti mari’achuu akka qaban gaafachaa jiran.Waltajjii kana yeroo gabaabaa keessatti qopheessinee OMN qabeenya uummataa ta’ee seer-maleessummaa keessaa bahee akka duraaniitti uummata qabeenya isaatiin isa gadi dhaabbate akka tajaajilu gochuuf irratti ni hojjanna.Kun waadaadha.Dirqama keenyadha.OMN kan kiyya kan hunda keenyaati.OMN bara baraan ni jiraata.Suuraan kunis yaadannoo OMN studio Amsterdam ani mana dhuunfaa kiyya keessatti ittiin hojjadhee jijjiirama har’a uummanni keenya gonfate kana ittiin dhugoomsinedha!!
Galatoomaa!!

OMN dhabbata dhuufaatti geeddaramuuf bu’uurri seera Ameerikaa fi kan biyyaa maal jedha?
-Namni dhuufaa qabeenya uummataa fuudhee gara dhuunfaa isaatti jiijjiruu akkamin danda’ama?
-Mootummaan qabeeya uummataa tiksuuf mirga akkamii qaba?
Kana irratti mari’achaa nuu eegaa!!
Ani hayyoota Seeraa idil Addunyaa mariisisaa jira.Bal’inaan waliitti deebina.
Oolmaa gaarii!!

 

Taajjabbii News

Dubbiin Gannaqaa Nagaasaafi JSM akka malee deemaa jira jedhe maddikoo kan Istiidiyoo Finfinnee OMN keessaa ba’ee dhufe tokko. Dubbichis daangaa darbuurraan kan ka’e JSM SOdaa guddaa keessa seeneera. Keessumaa, Dammaqaa Nagaasaa suuraa mana keessa taa’ee hojii hojjetaa ture erga gadi lakkisee booda, JSM rifannaa guddaa keessa seeneera. Itti dabaluun miidiyaarratti namoota afeerree waa’ee OMN mariisisnaa; ogeessota seeraa faanas dubbanna jedhee kan Gannaqaan barreesse mooraa JSM kaleessaafi har’a akka amlee raasaa jira. Qabatamaatti odeeffannoo Taajjabbiin argaterraa hanga amamatti Dammaaqaatti jaarsummaa erguuf maqaan nama lama aka’eera. Inni tokko #Dinquu Dayyas yeroo ta’u; inni Lammataa Atilet Fayyisaa Leellisaati. JSM yaada maddisiise keessaa tokko, Dammaqaan qarshii barbaada yoo ta’e, hanga walakkaa miliyoonaattuu laanneefi Afaan haaqabsiifnu malee Jaarsummaa hin erginu yaada jedhu kaasee ture. Elyas Ibsaafi Mohammed Abdosh ammoo yaada kana kuffisuudhaan, jaarsummaadhaan xumuruu qabna isa jedhurratti waliigalan. Gama kaaniin, JSM hojjetoota OMN FInfinnee jiran akka isaan OMN cina dhaabbchuudhaan sagantaalee yaada uummataa hatuu danda’an hojii OMN hanga amaatti hojjete jedhanii amanan bifa dookimanatriitin hojjetanii akka dhiyeessan ajaja dabarseera. Sodaan JSM inni guddaan himata IRS fi Dhaabbata Taaksii Amarikaa guddichaafi akaksumas namoota “Share’ OMN gurguruudhaaf, haasa’aatti jiru nan dhabaa laata yaaddoo jedhurraa bmadda. Kanaafuu waan itti aanee jirru walumaan ilaalla.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.