TAAJJABBII-Kutaa 372ffaa

# MUUMMICHA MINISTEERAA; Dr. ABIY AHMED, # ABBAA DUULAA GAMMADAA #DINQUU DAYYAASAAFI JAWAR SIRAJ MOHAMMED-XAWALWWAALUMMAA SIYAASA DHIMMA MUUMMECHA MISNISTEERA XOOPHIYAA TA’UUF DHIISUUN WALQABATEE JIRU-TAAJJABBII’N HAQA INNI QABU KANA

  1. Maddi akka waan waldhibdeen Dr. Abiy Ahmed fi Lammaa Magarsaa gidduu jiruutti gartuu jabaa tokkoon afarfamaa jiru TAAJJABBIIn maddi isaa eessa akka ta’e qorannaa jabaa geggeesseen bira gaheera. Maddi kun ‘Minesota’ waajjira OMN keessaa marii guddaadhaan gadi ba’e. Abiy’n jibbanii Lammaa Filachuun rakkoonsaa eessaa jalqabae? Bara 2016ttan duuba isin deebisa. Baroota 2016 jalqabarra beekamtiin Abiy Ahmed fi lammaa Magarsaa akka malee jabaataa yoo dhufu, JSM caasaa ijaarratee keessa seenuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa ture.  Haata’u malee, jabinnii #Team Lammaafaa walgahiis ta’e haasaa uummati dhaga’uu barbaadu dhoksaatti guungumu utuu hintaane, ifatti haasa’u. Miidiyadhaan gadhiisu. Isa akka dhaabaatti mariyatan ammoo gadi ba’anii hinhaasa’an. JSM akka bara Mukatr KedrFI #Aster Mammoo’faa nama iccita suufee sagalee waraabee isaa ergu argachuu hindandeenye.
  1. Gama biraan namoonni biyya keessas ta’e biyya alaa jiran Abiy Ahmed amantiin Musliima waan ta’eef siwajjin hojjechuu danda’aatii itti siqi jedhanii JSMn dhiibaa turan. Siyaasni JSM baayyeensaa Fakkeessa amantii dawoo godhatee ‘Social Media’ akka uwwise beekama. JSM akkuma isaan jedhan bifa addaa addaatiin amantii fakkeessee Dr. Abiy Ahmed’ wajjin dhimma siyaasaa biyyattiiratti wajjiin haasa’uudhaan yaalii eegale. Email’ n JSM irraa Dr. Ahmed irraa ergamtee utuu deebii hin argatiin hafte tokko akka jettuutti “Dr. Abiy ati nama jabaadha; amantaa Isilaamaa Hordofta; biyya hundee Kiristaanaati jedhamtee seenaa waggaa 3000 ol nutti himamaa ture keessaatti Isilaamni qaroon dargaggeessi, jabaafi beekaan akkakeeti wiirtuu siyaasa Oromoo ta’uudhaaf dandeettii akkasii qabattee gadi ba’uunkee nuuf warra ala kana jirruufillee haamilee nuuf laata. Akka ati barbaadeetti walii wajjin hojjechuu dandeenya.  Wanta akka tumsamtuufi dabarfachuu barbaaddu mara karaa ‘Social Media’; OMN siif dabarsina. Gareen siwajjin hojjetan yoo fedha qabaatanis karaakee quunnamuu dandeenya. Ani Jawar Mohammed’ jedhee ergaa inni ergeef waggaa lama guutuu deebii hin arganne. Booda, Abiy Ahmed Hordofaa Kiristaana Amantii Pirotestaantii ta’uu bare. Inni kun ammo baayyee isa rifaasise. Carraa ittiin utuu Dr. Abiy maqaa Jawar hinballeessiin Jawar dursee maqaasaa balleessu eeggachaa ture. Haala kana keessaatti Muummiichi Ministeera Xoophiyaa aangoo gadi lakkise.
  1. Ganama muummeen Ministeera Xoophiyaa aangoo gadhiisuu namni itti aanee filamuu danda’u, #Abbaa Duulaa ta’uusaa JSM karaa Abbaa Qabeenyaa #Dinqu Dayyas odeeffannoo dhagahe. Filamuun #Abbaa Duulaa %80 ta’uu gaafa hubatu, Hariiroo #Abbaa Duulaa wajjiniin qabu sababa namni baayyeen beekuuf itti fakkeessaaf #Abbaa Duulaa hamachuutti gadi taa’e. Fakkeenyaaf, garee Viber’fi What’s up ijaaree Abbaan Duulaa aangoo qabannaan Oromootiif dhumaatii isa dhumaatii jedhee ijoollee leenjii addaa laataafi jira. Onnee isaarraa jechaati jriaa? Miti! Bor yoo #Abbaan Duulaa Muummicha Ministeeraa ta’e, nama JSM waliin quba walqabu maatiitu,Muummicha Ministeera Xoophiyaati jedhama waan ta’eef sobee dursee ani sabbata Irraa hikkadheera jechuuf jedhee haasaa kana haasofsiise.
  1. # Lammaan akka Muummicha Ministeera Xoophiyaa ta’uu hindandeenye JSM beekaa? Eeyyee sirriitti beeka!. Akkamittiin beekaa? Eessumni JSM Obbo Dinqu Dayyaas, hiriyoota oogganoota OPDO kanaati. #Dinquu Dayyaas yeroo biyya Amarikaa dhufutti JSM bira buufata. Yeroo biyya jiru isaan gidduutti kan hojjetu Inginer Elyas Ibsaa oogganaa Satlitii OMN ti. Kanaaf JSM OPDO gola isaanii wajjiniin beeka. JSM barataa siyaasaafi nama sammuu qabu waan ta’eef miti kana kan beeku.#Abbaa Duulaa #JUneddiin Saaddoofi #Dinquu Dayyaastu Jawar Siraj Mohammed’n guddise. Harmeen Dinuufi Harmeen JSM haadhoo garaa tokkoofi obbolaadha. Kanaaf Siyaasni biyya sana keessaa gola mana JSM jira. Halkan kana yeroo OPDO’n haasoftee bultuu ganama JSM waa hundaa beekaa; barreeffamee as dhufaaf. Achirratti hundaa’ee tarsiimoosaa qajeelfata.
  1. Haala amma deemaa jirutti garuu waliigaltee Dr. Abiy fi #Lammaanfaa qaban garee JSM faa kanarratti gaaddiidduu sodaachisaa tokko buuseera. Kanaaf JSM rukutanii gargar baasuun barbaachisaadha yaada jedhuun as ba’e. #Lammaa Magarsaa waan uummati Oromoo baayyeen jaallatuuf, JSM #Lammaa Mormee uummata Oromoo biratti jibbamuu hinabrbaadu. Kanaaf maal godhaa? Halkaniif guyyaa miidiyaa qabatee utuu onneensaa beekuu #Lammaa Magarsaa muummicha Ministeeraa godhaayii jedheetu duula fakkeessaa geggeessa.
  1. Gama biraan ammo qilleensi dhimmi muummicha Ministeeraa kun erga darbee booda, gara bulchiinsa Oromiyaatti waliin deebi’anii yeroo hojjetan Dr. Abiy fi # Lammaan akka walii wajjin nagaa hinqabaanneef OPDO hundeeshee raasee goolii uumuun muummee Ministeeraa isa haaraa as ba’u sanaaf, yeroo bituudha. # Abbaan Duulaa Muummicha Ministeeraa ta’uun eenyuun fayyadaa? Oromoo isa miidhame, hidhaameefi cabe caalaa #Abbootii qabeenyaa # Maallaqa Abbaa Duulaatiin daldalan baayyee jabeessuu danda’a. # DInquu # Elyas #Jawar isaan qabeenyaan tujjaaruuf jrian keessaa warra muraasa ta’u jechuudha. Kun barreeffama jettee jettee miti; OROMOO dubbii sum’aa deemaa jiru akka Kanaan hubadhu!

Beekan G Erena, Onk. 18, 2018

Jibbaaf Miti Tarsiimoof jennee jedhee Xawalwwaalummaansaa gaafa irratti dammaqamummoo Kijiba kana agadii JSM munaageera.  Sanas dubbisaa..

Via JSM

.

Jibbaaf osoo hin taane tarsiimoof jenne OPDOn Lammaa Magarsaa Mummicha Ministeeraaf akka qaadhimtu dubbachuun keenya warra gariin akka qondaalota biraa xiqqeessinee ilaallutti waan fudhatan fakkaata. Akkas miti. Namoonni maqaa dhayaman hundi jabinaafi laafina qabu. Laafinaafi jabina isaanii hoggansa yeroon tun gaafattuun madaalleeti. Ulaagaaleen hoggansa cehuumsaas, fudhatama, dhageettii, dandeettii hojiin muldhate, obsa, naamusa, muuxannoo kkf dha. Ulaagaalee kana hunda walitti daballee yeroo ilaallu qabxii ol’aanaa kan argatu Lammaandha. Kana jechuun jarri maqaan dhadhayama jiru sadan haamdha jechuu miti. Hoggansa ammatti yeroon barbaadduuf Lammaatu wayya jenne malee. Fakkeenyaaf

1) Abbaan Duulaa OPDO jijjiruu keessatti shoora guddaa taphate. Bara 2005 nama barateefi namoota sabbonummaa qabaniif balabala banuutu hogganoota amma agarru kana dhaabatti make, warra dura makameefis humna hore. Erga aangoo hoggansa OPDO irraa bu’es warra duubatti harkiftan dhiibuun, joollee jijjirama barbaaddu ( #TeamLemma) aangotti akka dhuftuufi ergasiis ija hamtuu jalaa harka irra qabaa ture. Kanaaf galata qaba. Garuu Gadaan isaa dabruu qofa osoo hin taane ulaagaa hoggansa ceehuumsaatiif Lammaatu irra wayya. Abbaan Duulaa akka hoggana gameessatti lammaafi hogganoota jalaa dhufaniif gorsaafi gaaddisa ta’ee itti fufuu wayya.

2) Dr Warqinaa Gabayyoo dandeettiifi naamusa hojii akka qabu beekama. Erga kara ministeera haajaa alaa dhufee as ololli farra Oromoo waajjirri sun Faranjootatti afuufu hirdhatee jira. Ta’us hoggansa yeroo ceehumsaa kanaa ta’uu hin danda’u. Bakkuma amma jiruu Ministeerri Alaa akka dantaa biyyaafi saboota hundaa fayyadutti jijjiruu itti fufuu wayya.

3) Dr Abiyyi Ahmad yeroo gabaabatti gara hogansa siyaasaa dhufee dandeettii isaa agarsiisaa jiruudha. Namoonni isa beekan duguggurruu duugdaa #TeamLemma akka ta’e himu. Qorannoon keenyas ni mirkaneessa. Nama gara fuulduraas sabaafi biyya teenyaaf waan guddaa hojjachuu danda’uudha. Ammatti garuu hoggansa yeroo cehuumsaa kanaaf hin ta’u. Akka nama 2ffatti dugugurruu duugdaa Lammaa ta’ee itti fufuutu fuulduree isaatifis ta’ee qabsoo tanaatiif faaydaa qaba. Guyyaan isaatis ni dhufa! Kanaafuu ammatti bakkuma amma jiru irraa hojii haaraomsaa Oromiyaa keessatti eegalame itti fufsiisuu qaba. Kana gochuun isaa hojii Lammaan sadarkaa federaalaatti hojjatuuf humna guddaa ta’a. Kanaafuu hoggannoonni sadeeni kuniin moggaan mumul’achuu osoo hin taane Lammaa duubaan hiriiruun isaafi ummataafis humna akka ta’an gorsina. Kun ta’uu baannaan dhaaba isaaniitifi mootummaan sunis kaardii takkitti qaban tan lammaa jedhamu waan gubaniif umriin isaanii dhumatuu ishiiti.

Barreeffama Kaleessuma kana Raajii Guddataa fi Abdi Fite Wal duraa duubaan barressanis kijibasaa kana saaxiluuf gumaacha guddaa taasisaniiru. Innis kunooti,

Waan Dabaa Vs Introduction to Dirty Politics 101
(Raajii Gudeta Vs Abdi Fite)

Barreeffama Qeerroowwan keenya kana lammanii qalbiin Xiinxalaa

Via Raajii Gudeta

Yaada namoota muraasaa jala deemaa jiraachuun rakkoo keessaa hin baane keessa seenaa jirra. Torbanuma kana keessa yaada wal dha’aa dhageessisuun gara ofii fedhanitti oofama jira.

. Labsiin osoo hidhamtoonni hin hiikamiin sagaleen itti kennamee akka murtaa’u ta’ee ture, Kun ni dhokfame,

. PM gaafa gad lakkisuu dursamee Abbaan bakka bu’uu debate ta’eera. Dammaqaa, Abbaa Duulaa , Warqineeh giddutti Kun ammoo Abbaan ta’uu duri tumamee deebi’ee gaafa Abbaa Duulaa hojiitti deebisan,

.Duuba akka ummanni miira keessaa LM fedhuuf jala qaba Dr Abiy dhiyeessuu dhaan Lammaa fi Dr Abiy giddutti qaawwa galchuuf diaspora dhaan promot godhaamaa jira.
. Warri kana dhiibaa jiran ni beeku eenyuu akka filatamee jiru sobanii Nuti Lammaa jenneerra kunoo OPDO dullatti filatan jechuudhaan warra morman fakkatuuf,

. Abbaan filatamuu nama dullacha duraanuu amanama ta’edha.

Duchaamatti bara 1974 Osoo baratoonni Oromoo cimanii mootummaa fewuudaalaa kuffisanii jiranii dargiin humni hidhate bicuun dhufee butee fudhate, ammas 1991 ummata heedduminaan deggersa kennun mirqaannee Lafa jala daba dalagameen wareegamni kaffalame, Ammas hidhamtoota hiikaman nu dura qabanii awwala waggaa 25 qotaa jiru.

Silaa Waan ta’uu qabu erga hoggantootonni hiikamanii dhabbilee mormitootaa alaa waliin OPDO aangoo gadhiisuu qabdi Kan nu hogganu OPDO miti jedhee qabsoo itti fufamu qabu መዘናጋት dhaan yaada North Korea fi South Korea nu godhanii umurii dheereffatu. Mee bokokuu dhiisnee haa gabbannu!

Via Abdi Fite

Introduction to Dirty Politics 101

Lammaa fi Dr. Abiyyi qaxalee namaati. Yeroon isaan lamaan yaadu OPDO ta’uu isaaniin dagadha. Dhuguman jaalladha Onnee koorraa. Komeen OPDO irraa qabun dagadhaa. Dargaggooti kun lamaan garuu Bor jijjiirama guddaa fuduu danda’u sirna kam keessattuu. Maqaa eenyuutu itti aanee Mummee Ministeeraa ta’a jedhuun namoota kana lamaan gidduutti qaawwa uumuuf hojiin hojjetamaa jiru baayyee fokkisaa dha.

Guyyaan kun darbee bor taajjabbiif nu saaxila. Nama biraa aangootti fiduuf waan isaanii dhimman fakkeessanii namooti dubbii afarsaa jiran namoota nama Mummee Ministeeraa itti aanee filamuu mala jedhanii yaadan waliin hidhata qabaniif carraa nama sanaa tiksuu barbaadantu dhimmicha facaasaa jira. Oromoon waan hubachuu qabu qaawwa akkasii kana afarsuu dhiisee bor Oromiyaaf Maaltu wayya jedhee mari’achuu qaba.

Hubadhaa Baqqaalaanfaa, Mararaanfaa hiikamanii ala jiru. Dajaneenfaa, Gurmeessaanfaa, Addisuu Bulaallaa dargaggoota qaxalee Abdii sabaa ta’an dheengadda hiikaman. Isaan kana waliin taa’ee mari’achuu, maal akka itti aanu isaan irraa gaafachuu, tarsiimoo qabsoo irraa qorachuu fi Irraa barachuu otuu qabuu, hamee oogganoota walitti buusuuf, jibba jaalala fakkeessamee akka qilleensaa bubbisaa jiru irraa of eeggachuutu nurra jira.

Dr.Abiyyii fi Lammaan kan Yoomiyyuu adda ba’an natti hin fakkaatu. Siyaasa, aangoo fi Oromummaa qofa miti kan jara kana jidduu jiru. Waan walitti isaan hidhu kan biraatu jira. Kan ilaalcha isaanii qaree gam tokkotti luucceses sanuma! Diraamaa Mootummaan Raashaa Facebook dhaan Filannoo Ameerikaa bara darbee keessatti dalgde dalaguu dhiisaa. Wal shakkii Bernie Sanders fi Hiilarry Clinton jidduutti uumame uumuuf hin fiiginaa! Yoo Oromoof yaaddan barcuma fakkeessaa Mummee Ministeerummaan garas jiru yaadaafii!

Hub:

Barreeffama kamiiyyuu jechoota jaalalaan makamanii, kan Lammaaf yaadan fakkeeffamanii isaan lamaan gidduutti shakkii uumu kamiyyuu tuffadhaa bira darbaa! Waliifis hin hirinaa! Namooti har’a qaawwa kana uumaa jiran bor Baqqalaa fi Dr. Mararaadhaaf boodatti hin deebi’an.

Via Addisu Arega Kitessa

Ummatni keenya gaaffiiwwan siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa hedduu akka qabu beekamaadha. Gaaffiiwwan kun deebii sirrii akka argataniif ummatni Oromoo sirna federaalizimii kana keessatti mirgi isaa akka kabajamuu fi karaa haqa qabeessa ta’een fayyadamummaan isaa akka mirkanaa’uu ummatni keenya qabsoo itti fufiinsa qabu geggeessaa jira.

Gaafiiwwan gurguddoon ummata keenya irraa ka’aa jiran gaaffiiwwan sirrii fi haqa qabeessa ta’uu mootummaan naannoo Oromiyaa ni hubata. Kana yaada keessa galchuunis sadarkaa naannoo fi sadarkaa federaalaatti ejjennoo ciccimoo fudhachuun gaaffiin siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa ummata keenyaa tartiibaan deebii akka argatan qabsoo karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een geggeessaa jira. Qabsoo geggeessaa jiruunis gaaffiwwan gurguddoon ummata keenyaa deebii argachuu eegalanii jiru. Kan hanga ammatti deebii hinargatinis yeroo gabaabaa keessatti deebii akka argatan mamii tokollee hinqabnu. 

Gaaffiiwan ummatni keenyaa qabu karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een deebii argachuu akka eegalu kan taasise ummatni Oromoo tokkummaadhaan hogansa isaa bira dhaabchuu eegaluusati fi hoggansi haaromsaa kutannoodhaan qabsoo ummataa hogganuu isaati. Kun osoo kanaan jiruu haala siyaasaa tibbanaa akka biyya keenyaatti mul’ataa jiru bu’uureffachuun hoggansa MNO giduutti dorgommiin aangoo fi garaagarummaan waan uumame fakkeessuun ajandaan bocamee qaamota addaa addaatiin afarfamaa jiru dhugaarraa kan fagaatedha. Maddi cimina hoggansa Dh.D.U.O tokummaa dhugaa kaayyoo irratti hundaa’edha. Yeroo ammaa kana tokummaan hogansa Dh.D.U.O gidduu jiru yeroo kamiyyuu caalaatti cimee mul’ataa jira. Injifannoowwan sochii haromsaa keesatti galmaa’aa jiruufis bu’uurri tokkummaa hoggansaa fi deggersa ummata keenyaa akka ta’e jala muramee beekamuu qaba. Kanaa achitti bobbaatii hojii hoggansaa fi itti gaafatamummaa sadarkaa naannoottis ta’e sadarkaa biyyaatti kennamu hojimaata dhaabaa eegee murtii koree g/galeessaa Dh.D.U.O qofaan hojimaata eegee kan raawwatamu ta’a. Kanaan ala duula karaa addaa addaatiin geggeffamuun ykn fedhii qaamaolee faayidaa dhuunfaa fi gareesaanii tarkaanfachisuu barbadaniin bobbaatiin hojii fi itti gaafatamummaan kennamu akka hinjiraanne beekamuu qaba. Kanaafuu, ummatni keenya tokummadhaan deggersa nuuf taasisaa jiru cimsee itti fufudhaan kallattiiwanii fi murtoowwaan hojimaata eeganii raawwataman obsaan akka eeggatuu fi odeeffannoowan sobaa burjaajessoo ta’an irraa akka of eegu ergaa keenya dabarsina. 

Gama biraatiin qabsoo ummatni bal’aan naannoo keenyaa geggeessaa jiru hoggansa MNOtiin karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een duraa duubaan bakka deebii argataa jirutti qamootni addaa addaa xiyyeeffannoo ummta keenyaa fi MNO bittineessuudhaan ajandaa qabsoo ijoo irraa akka maqamu taasisuuf jecha guyyaa borii Guraandhala 11/2010 irraa eegalee Magaalota oromiyaa muraasa keesssatti waamicha lagannaa gabaa fi hiriira mormii taasisaa jiru. Waamichi hiriira mormii fi lagannaa gabaa waamamaa jiru kun sochii diinagdee naannoo keenyaa dadhabsiisa Qaamota naannoo Oromiyaa tasgabbii dhowwuu barbaadaniif qaawwaa uumuudhaan, aarsaa lubbuu,qaamaa fi qabeenyaa irratti qaqqabsiisuun aarsaa bu’aa hinqabne fi hinbarbaachifne nukkaflchiisa. Sana bira darbees maqaa qabsootiin hiriira mormii fi lagannaa gabaa waamamuun qaamotni duudhaa gaarii ummata Oromoo fi maqaa dargaggoota keenyaa xureessuu fedhan carraa kanatti fayyadamuun waliti bu’iinsa sabaaa fi amantii gidduutti akka uumamu, samichi qabeenyaa akka geggeeffamu taasisuun naannooon keenya naannoo tasgabbii hinqabne akka taatu godhuuf socho’u. Kanaafuu Ummatni Oromoo bal’aan, dargaggoon Oromoo waamicha hiriira mormii fi lagannaa gabaaa taasifamaa jiru qabsoo ummata Oromoo duubatti akka deebisu hubachuun hiriira mormii fi lagannaa gabaa waamamaa jiru irraa akka of qusatu, Ummatni keenya waldhagahee tokummaadhaan nageenya naannoo isaa akka eeggatu waamicha keenya dabarsina.

1 thought on “TAAJJABBII-Kutaa 372ffaa – # MUUMMICHA MINISTEERAA; Dr. ABIY AHMED, # ABBAA DUULAA GAMMADAA #DINQUU DAYYAASAAFI JAWAR SIRAJ MOHAMMED-XAWALWWAALUMMAA SIYAASA DHIMMA MUUMMECHA MISNISTEERA XOOPHIYAA TA’UUF DHIISUUN WALQABATEE JIRU-TAAJJABBII’N HAQA INNI QABU KANA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.