TAAJJABBII-Kutaa 276ffaa
 
‘’Maaloo Beeekan G Erena, Yeruma kanallee nurraa Gab’ jedhimee’’-HIMNI AKKASII KUN TORBAN LAMAAN KANA KEESSAA YEROO DHIBBOOTAAN OL KEESSAAN NAAF DHUFEERA.
1. Akkuman olirratti siniif eere namoonni keenyaa yeroo dhibeen akka abiddaa nurra buutu qofa bulluqanii achii booda ammoo dhadhaa abidda buute ta’u. Jalqabumaa kanan jechuu barbaaduume, OROMOON YEROO MATAASAATI QABAATEE BEEKAA? Gaaffii kana akka naaf deebistaniif miti. Akka itti yaaddaniifidha. Yeroon bulluxuun akka torban darbe kanaa baayyeedhaaf Ayyaanaa guddaadha; ayyaana horii gurraannaafaati. Ayyaana dheebuu bilisummaa miti. Haata’u malee waan Oromoon itti adeemaa jiru kana ija 3ffaatiin gaafa mandhaaba barreeffama akeessa seennee Oromoo hubachiifnutti ilmaan xixiqqoo umuriin ga’eessotaa sammuun daa’imaa hedduutu arraba kana guuree yaa’a. Kanaafan akka quuqamaa saba kanaatti waan adeemaa jiru soda malee taajjabbe.
 
2. Taajjabbiin namoota muraasaaf ‘phobia’ dha. Baayyeedhaaf garuu barumsa, hubannaa, egeree, akeekkachiisa, hubachiisaafi qaroomina ammayyaa kanaati. Waan ija namoota baayyeetti hinmul’anne ammoo mul’achuu qabutu TAAJJABBIIn ifa ba’aa jira. TAAJJABBIIn fakkeessitoota, gantoota, xawalwaallota; ajjechistoota, ofittoota, munaagdota lammii keessaa lammiitti kan agarsiisudha. Kanaaf Oromoota miliyoonota hedduun jaallatamee dubbifamaa jira.
 
3. TAAJJABBIIn namoota Xawalwaallee ‘comment’ isa hinilaallanne barreessaa oolaniif miti. Arrabni, abaarsi, maq-balleessiiniifi suuraa fokkisiisuuf jaamsuun anaan sakoondii tokkoof nayaachisee hinbeeku. Haqan saba hubachiisaa jirutu dhaadannookooti. Kanaafan, namoota qeeqa jallinaatiin yeroo isaanii fixan kana waanan ittiin jaju yoo jiraate yoo xiqqaate mmata dureesaallee nidubbisu; sa’aatii sa’aatii dhaan Beekan Maal barreesse laata jechuudhaan najala dsoroobuusaaniiti. Kan biraan namoota hubannaa qaban kumoota heddduun hubannoo argatan qofaatti yaada naaf kennan, yaada jabeennaafi ajaa’ibsiifannaa naaf kennaan nan qaba. Isaan sun anaaf faaya. Nama dantaaf jedhee hojjetu akkan hintaane kan beekantu naaf caalu. Yeroo warqee kana irra caalaa kanaaf kennee dhalootee dhufaa jiran hubachiisuun anaaf ulfina guddaadha.
 
4. Walumaagalatti, ‘YERUMA KANALLEE’’ warreen jettan, Oromoon yeroo mataasaa waan hinqabneef ammayyuu waan akka barreessaa Oromoo tokkootti natti dhagahame nan barreessa; warreen jaallattan dubbisaa; warreen jibbitan bira kutaa; warreen kashalabboonni xiqquma utuu yaada waan barreeffamee hinhubatiin arrabaaf yaatanis itti fufaa. Ani hanguma lubbuun lafa kanarra jiruuttan barreessa; garaa kutadhaa! Ammoo yoon danda’ee yeroo gahaa argadhemmoo TAAJJABBII kana gara ‘show media’ tokkottan olguddifadha. Marsariitiikoo (Anbeekan.com) jedhu keessaatti TAAJJABBII f iddoo kenneera. Sun ammoo baroota hundaa ‘google’ keessaa taa’ee dhaloota nuboodaafillee akka darbuufan kana godhe. Dhimmi guddaan dhimma yeroo utuu hintaane, dhimma Aangoo Haqaan Ijaaramuu dhabuuti!
 
Ulfaadhaa!
 
Beekan G Erena, Fulbaana 2017.
 

1 thought on “TAAJJABBII-Kutaa 276ffaa – ‘’Maaloo Beeekan G Erena, Yeruma kanallee nurraa Gab’ jedhimee’’-HIMNI AKKASII KUN TORBAN LAMAAN KANA KEESSAA YEROO DHIBBOOTAAN OL KEESSAAN NAAF DHUFEERA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.