TAAJJABBII-Kutaa 273ffaa

HAALA GUMAACHA LAMMIIF TA’AA JIRU KAANRRATTI YAADA FURMAATAA TOKKO TOKKOOF KALLATTII EGEREE

Gumaachi alaaf keessaatti lammiilee keenyaan taasifama ajiru kun nama boonsa. Tokkummaas calaqqisiisaa jira. Maallaqni walitti qabamaa jiru kallaattii gurguddaa 4 irraa madda. Lama garee Jawar Siraj Mohammed faa jala; tokko Dr. Solomon Ungasheefi tokkommoo biyya keessaatti garee Addisuu Arega faatiinidha. Gartuun sadan biyya alaa yeroo ta’u tokko ammoo Oromiyaa keessadha. Hojii boonsaadha. Mee dura hammamtaa arfan isaanii haga oduun kun qindaa’etti akka kanaa gadiitti ilaalaa. 
1. Jawar Mihammed (OMN): $111,000 Ol ( 
https://www.gofundme.com/SupportDisplacedOromoPeople)

2. Jawar Mohammed (OMN) $12, 000 (https://www.gofundme.com/lets-show-solidarity-and-support…) dabalataanis torbanuma darbe $40, 000 ol OMN dhaan biyya kanaadaatti walitti qabameera. Biyyoota Afriikaa, Arabaafi Austraaliyaa akkasumas Awurooppaa keessaattis maallaqni kumooota hedduun funaanamaa jiru.

3. Dr. Solomon Ungashe: $3000 (https://www.gofundme.com/oromia-emergency-humanitarian-fund)

4. Adisu Arega Kitesa Qar. Miliyoona 1 qaqqabaa jira. (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1597082146979528&set=a.102139003140524.4712.100000332737059&type=3&theater)

Hubannoofi Taajjabbiin tokko tokkoon kunooti.

1. Maallaqni ooggansa Jawar Siraj jalatti walitti qabamaa jiru akka jedhametti biyyatti kan galu taanaan Oromoo Bahaa dhiisiiti guutummaa Oromiyaafuu furmaata fiduu mala. Garuu dhuguma biyya gahaa? Karaa kamiin? Kana dura waggaa 3 oliif kan walitti qabamaa turewoo Oromiyaa qaqqabeeraa? Maal fidee? Maal jijjiiree?Waraanaatu ittiin hidhatee? Uummatatu buddeena nyaatee quufee? Warra mana hidhaa jirantu dirmatamee? ……

2. Hirpha International’ kan jedhamu kun projaktii guddicha OLC Atlanta’fi Washington DC tti qindeeffame sanadha. Mootora sana kan sochoosu JSM fi Warruma akak Juneddin Saadoofadha. Kaayyoo guddaatu duuba jira. Ajajaan olaanaan ammoo JSM dha. Dabalataanis erga namoonni OMN irraa maallaaqa ji’aa kutuu eegalanii as karaa ittiin maallaqa harka keessa galfaturratti JSM waan guddaa xaxeera; milkaa’as jira. Hubadhaa! Maallaqni akkas caf’ jedhee buufamaa jiru kun Qabsoo Bilisummaa Oromootiif miti. Qabsoo falmannaa dirreetiinis wal hinqabatu.

3. Gofund’ Dr. Solomon Ungashefa’iin eegale kun gaaffii uummata tokko tokkoon kan eegaledha. Uummanni gama Dr. Solomon fi gartuuwwan saaniitiin akka galiin funaanamu gaafatan warra shirri ala kana adeemaa jiru kun maal akka ta’e haga tokko beekanidha. Dr. Solomon ammoo maallaqa bu’amtu kana akkuma amalasaa kanaa duraa ragaa faana sabaaf waan ifa godhuufidha. Muuxannoo guddaas itti qaba. Waan funaaanameefi iddoo maallaqni gahes ragaa faana miidiyaaf dhiheessaa akka ture yaadannoo dhihooti. Haata’u malee sabni keenyaa garaansaa ala kanatti akka gargar cabee jiru kan hubachiisudha. Waaqayyo Oromoo haagargaaru.

4. Kan dhumaa kun kan garee ‘Adisu Arega Kitessa’ fa’iin biyya keessaatti buufamaa jirudha. Uummaata ala kanaa dabalatee akka jaallatame hubataa jirra. Hagam uummanni biyya keessaa tokkummaan akka walii dirmataa jirus ifa nuuf godhee jira. Haata’u malee, warreen ala kana jirruun walqabachuunsaa (fakkeenyaaf JSM n nagahee maallaqaafi gabaasa haga maallaqichi gahe Sanaa gabaasaa ture.) sun maal akeeka jettanii yaaddaniittuu? Galiin sunis ‘Oromia Coaperative bank’ seeneem. Seenaa baankichaa beektu mitiiree? Maqaa keenyaa haaqabaatulle malee xiqqoo….!-Ammoo waan guddaan JSM sana dhaadhessuun balaa qabu beektaniittuu? Walumaagalatti dhimmi sanarratti wayyaaneen akkamiin ilaalti? Maallaqni sun Wayyaanee jala dhokatee abbaa yaadameef sana bira ga’uu mala laataa? Kun ammoo itti yaadamuun Siyaasa Lammaa Magarsaafaa dadhabsiisuuf waan JSM itti yaadee gochaa jiru ta’uusaa naaf beektaniittuu? Bor siniif gala.

5. Walumaagalatti, gaafa akkas rakkoon xiqqoon dhuftu kana alaaf kessaa utaaluurraa tasgabboofnee caasaa itti fufee kanaaf hojjetu haaqabaannu. Warri biyya keessa jiran; achumatti haahojjetan. Nuti warra ala kanaa hojii isaanii keessa lixnee laaquu hinqabnu. Yoo mine malee waan fayyannu hinqabnu. Ala kanatti caasaan amanamaan guddaan kan kiyyoo JSM jala hinjiraanne haadhaabbatu. Maallaqi bu’u ammoo buddeena nyaachisuu qofa utuu hintaane wayyaanee biyyoo nyaachisuuf haa’oolu. Sana ta’uu baannaan barabaraan gadadoo himataa jiraanna jechaadha.


Walaloo kanaa gadii kunis siniif maxa’amteetti-Haadha Walaloof galatan qaba!

ANAMOO SITU BALLEESSE..?

Kanan ani katabu
Ati laaphisiin haqxa
Kanan an dhimbiibe
Ati biyyee itti naqxa
Kanan ani ijaare
Atimmo kaatee diigda
Kanan haxaawee bareeche
Kaatee dhoqqee dibda
Kanan gargar dhile
Fuute walitti maktaa
Kanan baadhee ol galche
Atimmoo baastee gatta
Kanan miiccee miidhakse
Fuutee xuriitti makta
Kanan soree gingilche
Kaaftee daaraa iiti naqxa
Eenyuree abbaan yakkaa
Kan adabbiin isaaf malu
Anamoo situ balleesse
Akka seerri nuuf laalu
Obsee Daanyee tiin….

Ati hin beektu malee
Bitaa fi mirga walii 
Anis mirga nin qaba 
Atis bitaakee laalii
Mirga jettee lallabdaa
Akka waan mirga beektuu
Mirga ormaa dhiisitoo
Isa keetuu hin agartu
Maaliif dachee dhiphista
Oduu sobaan iyyitee?
Akkamin mirga jetta
Bitaa namaa jibbitee?
Isa dirqama isaa hin beekin
Mirga namaa sarbuuf

NAAF OBSI GARAAKOO..!
Na duraa hin jarjarin
Barri indarba obsi
Iccitii koo keessaa 
Ilkaanin naaf dhoksi..
Abdii facaafannaan
Boru bu’aa haamna
Gatii harka keenyaas
Ofumaaf fudhanna…!
Gugguufuunkee hardhaa
Boruu keef ulfina
Ati obsa dhabnaan
Wal qabanne kufna…
Obsi yaa garaakoo 
Hin boora’in diddee
Obsumaan dabarra
Wanta barri fide..!
Baga bara 2010 geessan
Bara obsaa bara milkii fi 
kan bilisummaa nuuf haa ta’u..

JIRAACHUUF YOO TA’E……!
Dhiiga dhangalaasuuf
Lafee namaa cabsuun,
Lubbuu dhala namaa
Hammeenyaan dabrsuun,
Dhugaa awwaalanii
Dukkanatti dhoksuun..
Jiraachuuf yoo ta’ee
Kana hunda gochuun,
Kabajaa jibbanii
Salphina uffachuun,
Rabbiin gaddisiisaa
Ofimmoo dhokachuun!
Yaa hafu jireenyi..!
Du’alleen hanqate!
Yaa jiraatu duuti
Iddoo bal’ifatee…!
Nama jiraachuuf jecha
cubbuu hojjetuuf…

Obsee Daanyeetin

TAAJJABBII-Kutaa 272ffaa

KAAYYOO GUDDAAN JSM HAR’A ITTI JIRU OPDO BOWWAA WAYYAANEE KEESSAA BUUSUUN OPDO WAYYAANEEFI ISAAF TAATU BAKKA BUUSISUUFI

1. Ji’oottan darban kana keessaa JSM Bulchiinsa OPDO Lammaa Magarsaatiin biyya keessaa oogganamaa jiru rukuchiisuudhaaf jaleewwansaa gamanaa faanaa Xiinxalaan gadi ba’e. Maqaa isaanii dhahuudhaan Lammaa Magarsaa, Addisuu A. Qixxeessaafaa qeeqaarra ture. Kan jaleesaa akka Yaya Bashir faana Muktar Kadir faa jajachuu jalqaban. Hojiiwwaan Bulchiinsi OPDO amma irra jiru akka waan gatii hinqabneetti dacheetti dabalan. Kun ammoo xiyyeeffannoon uummataa gara aanga’oota OPDO kanaatti waan galagaleefidha. Hubattee?

2. Gochi garaa guutuudhaan Lammaa Magarsaafaa dhimma daangaarratti poolisii Oromiyaa faana ta’uun hojii boonsaa hojjetan xiqqoo JSM rifachiiseera. Sun akka inni yaadeefi akeekeen faallomeera. Achirrattis OPDO’n jajjabaattee dhaloota biyya keessaa daddammaqfachuun waan boonsaa ture. Kanaaf JSM Siyaasa isaa ammas jijjiiruu hinqabuuree? Hubattee?

3. Kanarraa kan ka’e ammas garaa OPDO keessa lixee borjuudhaaf tooftaa biraa mala dhahe. Innis garraamii (Innocent) fakkaatee OPDO dhaadhessuu, hojii isaanii share’ gochuu, loogoo baankii akkaauntii irratti gargaaraman sana ‘profile’ godhachuudha. Kana godheera mitiiree? Hubadhu! Jawar OPDO dhaadhessuumoo awwaaluudha seetee? Yookaan JSM hagas nama kalaqaafi Siyaasaa cimaa ta’uusaa seetee? Lakki! Juneddin Saadoo (USA) irraa Bakar Shaalee (Oromiyaarraa) gurbaa haala gaariitti gorsaa jiru. Egaa maaltu ta’aree?

4. Kanatti aanee maaltu dhufa seete? Qilleensi kunis niqabbanaa’aa. Wayyaaneenis qorannoo nijalqabdi. Gaaffiinshee jalqabaa nama shororkeessummaatti himatamee jiru JAwar Siraj Mohaammed faana hojjetaa turtani, kunoo profile’ isin godhatee waliin maallaqa guuraa turtaniiti kun ammoo seeraafi Heeraa biyya xoophiyaa kan cabsuudhaatii gara mana hidhaatti beenaa jettiin. Argitee gorsitoonni JSM fi Ergamni Wayyaanee akkatti galma ga’uudhaaf adeemaa jiru?

5. Waan guddaan na ajaa’ibe garuu garraamummaa Oromooti. Oromoo hedduu. Sunis maal seete? JSM fi Addisu Arega faa waaliin hojjetaa jiruu jechuun tokkummaatu bu’aa jiraa jedhanii afarsuu isaaniiti. Abdi (Dura Bu’aan Somaalee) JSM fi Adisu Arega suuraa footooshooppiin dalaguun akkasanaan baasuun maal akeeka sitti fakkaate? Deemee deemee kaayyoon OPDO amma jiran kanaa awwaalanii OPDO JSM fi Wayyaaneef mijatan ijaaramuudhaaf karaan qulqullaa’aa jiraa jechuudha. Akkatti Baqqalaa Garbaafi Dr. Mararaa Guddinaa bowwaa wayyaanee keessa buufaman TAAJJABBII darbaniin barreeffamuunsaa niyaadatama mitiiree?

Kanatti aanseemmoo MAALLAQNI ALAAF KEESSAA GUURAAMU KUN garamittii? Kan jedhun qabadhee dhihaadha!. Nan arrabsiiniiti gadi qabii waanan barreesse xiinxali!

Beekan G Erena, Fulbaana 2017.