Oromo Digital Multimedia program is free media designed to develop the knowledge, skills, and attitudes of homeland and diaspora Oromo. This media is able to critically analyze the nature, techniques, and impacts of media messages and productions through digital mediums across the world where the Oromo nation and other ethnic group exist. Through ODM Oromo scholars from abroad will be virtually gathered and share their thoughts and concern on topics of technology, education, politics, and socio-economic status. Also, through this media platform, online courses which are revolutionizing formal education, users will be given access to on different subjects to open a new genre of socio-linguistics and scientific topics. The courses will deliver a series of lessons to a web browser, YouTube channel or mobile device, to be conveniently accessed at any time and any place in the world. ODM will have it’s own Website. – Oromo Digital Multimedia n miidiyaa bilisaati. Beekumsa, muuxannoo, ilaalchaafi falaasama addunyaa kanaarraa waanuma danda’u saba guddicha baha Afriikaa Oromoodhaan ga’uudhaaf kan hundaa’edha. Xiinxalli jajjaboon gama afaan, dinagdee, siyaasaafi argannoo saaynsii garaagaraatiin nitaasifama. Beekumsa kana dhalootaaf dabarsuuf qaamaan walbiratti argamuun dirqama hinta’u. Guutuu addunyaa kanaarraa ‘Sooftweerii appilickeshinii’ ammayyaawaa gargaaramuun akka nama mana tokko keessa waliin jiraatutti mariin geggeeffama. Barnoonni sarara kallattiis akaakuu garaagaraatiin nikennama. Oromoon biyya keessa jirus ta’e sabni biroon kan biyya alaa kana jiraatu marti fayyadamaa miidyaa kanaa ta’a. Miidiyaan kun barreeffamas bu’uura kan taasifatudha. Marsariitii mataasaas niqabaata. Hojjetoota ogummaa garaagaraa qaban kan bilisaan arsaa yeroo kennanii tajaajiluu barbaadanis olka’ee simata. – Page’ kana agadii ‘’Like’ godhaame https://www.facebook.com/Oromo-Digital-Multimedia-ODM-390579731769221/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.