Mudde 28, 2018 

Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed,
Muummicha Ministeeraa Ripaabliikaa Dimookiratawaa Itoophiyaa, Finfinnee

Kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa,
Prezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Finfinnee

Dhimma: Nageenyaafi xumura gadadoo saba keenyaa (xalayaa Banaa.)

Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed fi Kabajamoo Pre. Lammaa Magarsaa,

Iyyata daddaffiifi watwwaannaa afaan uummata keenyaa taanee, kan isinitti barreessinuuf aangoofi dhageettii qabdan hundatti gargaaramtanii walitti bu’iinsa, hidhaa, ajjeechaafi bara gadadama uummata keenyaatti xumura akka gootaniif ta’a.

Akkuma hundi keenya beeknutti loltoonni Agaaziifi humna addaa Poolisii Somaalee labsii muddamaafi atattamaa mootummaan waggaa darbe labse dawoo godhatee lubbuu uummmata keenyaa kumootaan ajjeesee, ajjeesiaas jira. Kan hawaasni Addunyaa quba hinqabaanne bara 2017 qofatti Lixaafi Baha Oromiyaarraa uummata keenya Miliyyona tokkoo ol ta’utu buqqaafameera; gariinis ajjeefameera. Bifuma walfakkaatuun, dubartoonni, daa’immaniifi dhiiroonni kuma dhibbaafi shantamaa ol ta’an bara 2017’tti naannoo Somaalee qofaarraa humnaan buqqaafamaniiru. Namootiin humnaan buqqaafaman kunneenis gumaacha uummtichaafi mootummaatiin ona Oromiyaalee garaagaraa keessa qubachiifamanillee beelaafi dhukkubaaf saaxilamanii lubbuun isanii kan darbe lakkoofsaan hedduudha. Ji’oota Fulbaanaafi Onkoloolessaa bara 2017 keessa siqiqiifi hammeenya isaanirra ga’e kanaaf uummanni buqqa’an kunneen yeroo fincilaa turanittis duguuggaan sanyii yeroo lamaaf iddoo qubbannaa isaanii kan yeroo Hamareessaa jedhamu keessatti akka irratti raawwatame ifa galaadha.

Jalqaba bara 2018, humni poolisii addaa Somaalee onaalee Bahaafi Kibba Oromiyaa kan akka Cinaaqsan, Gursum, Baabbileefi Lixa Harargee Bardoodee, Moyaaleefi Boorana deddeebi’uutiin rukutaa tureera. Bitootessa bara 2018 uummanni nagaan lakkoofsaan 30 ol ta’an xinnaa hanga guddaatti loltoota labsii muddamaa yeroo sanaatiin galaafatamaniiru. Balaa kanarraan kan ka’e uummanni 60,000 ol ta’an lubbuu oolfannaadhaaf lafa jireenya isaanii Moyaaleerraa Keenyaatti godaananiiru. Ajajaan waraanaa sababii buqqaatii, baqaafi dararaa uummata keenya 60,000 ta’e sun yeroo ammaa kanallee Moyaalee keessaa aangoorra akka jiru balaa suukkaneessaan dhiyeenya kana Moyaaleetti sabicharratti taasifame nuuf dhugoomsa. Eebila 15, 2018 humni hidhataan poolisii addaa dhiha Harargee Magaalaa Roggeetti daa’imman, dubartootaafi dhiirota 42 ajjeesee kumootaan buqqifamaniiru. Weerara sanaan walqabatee humnootiin poolisii addaa sun KM 200 irra kan caalu daangaa Oromiyaa keessa seenanii alaabaa mataa ofii dhaabbachhuun uummata shororkeessanii ajjeesuun dhiichisaa turaniiru.

Dhiyeenyuma kana bara 2018 Sadaasa 11-18 keessa loltoonni addaa Somaalee Oromiyaa Naannoo Moyaalee haleeluudhaan uummanni keenya 75,000 ol buqqaafamaniiru. Daa’imman, dubartoonniifi maanguddooleen keenya madaa’aniiru; qaamaas hirdhataniiru; ajjeefamaniirus. Mana barnoota uummataa dabalatee Moyyaalee keessaatti manneen 236 ol ta’an balaa uumame Kanaan gubataniiru. Dabalataanis Sadaasa 27, 2018 daa’imman, dubartoonniifi dhiironni Oromoo 20 ol lixa Harargee Cinaaksan keessatti galaafatamaniiru.

Fulbaana darbe bara 2018 keessa waraanni hamaan Lixa Oromiyaarratti banamuun nibeekama. Qabata balaa sanaatiinis uummanni keenya 220,000 ol ta’an naannoo Benishangul Gumuz irraabuqqaafamaniiru. Gariinis ajjeefamaniiru. Namootiin shira hamaan buqqaafaman kunneenis beelaan, mana jireenyaa dhabuun, dhukkuba garaagaraan dararamuun hanga ammaatti kan siqiiqiifi gidira argaa jiraniifi gargaarsa gahaa mootummaa Naannoo Oromiyaafi Federaalaarraa kan hin arganne ta’uun nibeekama. Yeroo ammaa kanatti jeeqama jiru kanarraa kan ka’e keessumaa Wallagga bal’oo hedduu keessaatti manneen barnootaa guutummaatti waan dhaabbateef barattoonni jeeqama hamaa keessa galfamaniiru. Hojiin daldalaafi misoomaas gufateera. Duumessi hiyyumaa saba keenyarra golboobeera. Gochi akkasii kun ammoo kan dhaloota quucarsuufi egeree biyyatti gara yaaddoo hammaataatti aggaamsisudha.

Gochaaleen jeequmsaa Oromiyaa keessaatti qabsiifame kun lola ABO faana walqabsiisuun dhaloota burjaajessuun akka itti fufetti jira. Shirri sabaafi sablammii walitti diruufi walshakkisiisus kan duriirra daran dabalaa dhufeera. Ta’iiwwan gama miidiyaalee garaagaraa kan ABOfi mootummaa gidduutti hokkoraafi shakkii uumsise kunis gaaga’ama hinbarbaachifne biyya sana keessaatti dhaqqabsiiseera. Aadaa seenaa siyaasa biyya Itoophiyaa keessaatti karaa maree nagaa, obsaafi waliif danda’uutiin furmaanni waarayaan argamee kan hinbeekne ta’uu galmeen seenaa darbanii ifa godha. Haata’u malee, waraana abbaa irreewwaniitiin injifannoon battalaa qofti yeroof argamuunsaa seenaalee yaadatamanidha.

Kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaafi Dr Abiy Ahmed, mootummaan uummataa isin akka Naannoottis ta’e Federaalaatti ooggantan kun fakkeenyolii abbaa irreewwaanii fokkisoo mootolee darbanii kana akka hinhordofneefi hin taaneef abdiifi kadhannaa keenya yeroo hundaati. Hiree seenaan isinitti kenne kanaanis siidaa nagaa akka dhaabdanii dabartan gonkumaa hinshakkinu. Warana labsuun salphaa ta’uu mala; haata’u malee, gaaga’amaafi kasaaraa dinagdee, hawaasummaafi siyaasaa akka Oromiyaa, Itoophiyaafi akka ollaa biyya keenyaatti dhaqqabsiifamu tilmaamuun kan nama rakkisu miti.

Mootummaan aarsaa uummataan isinitti kennamee amma isin oogganaa jirtan kun ooggantoota ABO faana akka gadi taa’ee mariyatu hawwii saba Oromoo maraati. Marii nagaafi waarayaa gadi fageenya qabuun wanti hinfuramne hinjiru; hinjiratus. Mareen waliinii kun qaawwaalee jiran mara duuchee uummata Oromoofi Itoophiyaa hunda gara tokkummaa, misoomaafi jaalalaa obboloowwaniitti ceesisa malee kan duuba isin deebisu miti. Amanamummaa jabaa, yaadni mo’ataafi saba ceesisu marii wal-dhaggeettii kana keessaa kan maddudha. Walii galan alaa galan!

Kabajamtoota ooggantoota keenyaa: Karaan gara dimookiraasiitti geessu dheeraa; abdii kutachiisaafi walxaxaa akka ta’e seenaa biyyoota sirna dimookiraasii gadi dhaabaniirraarraa barachuun nidanda’ama. Wal’aansoo deemsa karaa dimookiraatawaa goolabbii injifannoofi walqixxxxummaa sabaaf hundeedha. Tarsiimoon himaammata jijjiiramaa, nagaafi tasgabbaa’inaa kan yeroo ammaa kana Oromiyaafi onaafi kutaalee Oromiyaa hedduu keessaatti argaa jirru kun uummaticha balaarraa hambisuuf jalqabbii cehumsa amansiisaadha jechuun nidanda’ama. Oggansa keessan keessaatti sirna hunda aammataa, dimookiraatawaa, ooggansa nagaafi abdachiisaa kan Oromiyaa, Itoophiyaafi lixa Afriikaa keessaatti akka dagaagsitan garaa keenyaa guutuu ni amanna. Dandeettiifi ga’umsa isin sabaafi sablammiilee ollaa keenyaa jiran mara ofitti aammachuu qabdanirraa kaanee biyya sana addumaan ammoo hiree dhaaba uummataa ABO labsa waraanaarraa akka dandamachiistan ni abdanna; kabajaadhaanis akka raawwattan isin gaafanna. Sirna filannoo karaa nagaatiin hiree uummatichaa murteessus akka diriirsitan hirbuufi imaanaa wareegama qabsoo sabni itti baaseetiin isin yaadachiifanna. Haaluma kanaan jaarmiyaalee siyaasaa maqaa Oromoon socho’an mara walitti akka dhufan taasisuutiin obsa, waldanda’uufi tokkummaan biyya hundee nagaarratti ijaaramte akka taatuuuf gumaacha mataa keessanii akka baatan isin gaafataa, nullee hamma dhumaatti daandii karaa nagaa kana tumsuuf gumaacha hiree keenyaa taasisuuf akka carraaqnu waadaa itti seenne nihaaromsanna. Geggeessummaa, fedha daandii nagaafi bilisummaa sabaaratti owwaannaa taasiftan hundaaf maqaa saba Oromoofi uummata Itoophiyaa maraan galanniifi kabajaan keenya isiniif guddaadha.

Horaa Deebanaa,


  1. Mohammed Hassen Ali, Professor of History, Georgia State University, Georgia, Atlanta.
  2. Asafa Jalata, Professor of Sociology and Global and Africana Studies at the University of Tennessee, Knoxville, Tennessee.
  3. Asfaw Beyene, Professor of Mechanical Engineering, San Diego State University, San Diego,

California.

December 26, 2018

 

Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister

The Democratic Republic of Ethiopia Finfinne (Addis Ababa)

Your Excellency Dr. Lema Megersa President of the Oromia Regional State Finfinne (Addis Ababa)

RE: Urgent appeal for peace and the ending of the suffering of our people (open letter)

Your Excellencies Dr. Abiy Ahmed and President Lema Megersa:

We are writing this urgent appeal letter to urge you to do all in your power to thwart the looming danger of civil war and unrest in Oromia and end the long suffering of the Oromo people.

We recall that Agazi and the Somali Liyu Police conducted a very destructive war against the Oromo behind the cover of “the state of Emergency”, which resulted in the death of thousands of people. While the wider world was unaware that more than a million Oromo nationals were deliberately displaced from the border areas of eastern and southern Oromia during the 2017 calendar year. What is more, almost over a hundred fifty thousand Oromo women, children and men have been forcibly removed from their homes in the Somali Regional State alone, during and since September 2017. The displaced people were settled in different camps where they were exposed to hunger and diseases. In some cases, when they protested about their conditions, they were massacred as it happened twice in Hamarssa in September and October 2017.

Since the beginning of 2018, the Somali Liyu Police frequently attacked regions of eastern and southern Oromia, including, Cinaksan, Gursum, and Babile in eastern Hararghe, Bordode in western Hararghe, and Moyale in Borana. In March 2018 more than 30 civilians, including minors, were killed by the military-run Command Post which oversaw the emergency decree. Almost 60,000 people fled from Moyale area to seek safety in Kenya. The commander who ordered the killings around Moyale and caused the flight of 60,000 people to Kenya is still in his post in Moyale. On April 15, 2018, the heavily armed Liyu Police attacked the town of Roge, in eastern Hararghe where 42 children, women and men were killed, and thousands displaced. In fact, in eastern Oromia, the Liyu police force have penetrated 200 kilometers into Oromo territory and fortified their positions.

Between November 11-18, 2018, there were repeated Somali militia attacks around Moyale, which led to displacement of 75,000 people, and the killings and wounding of several children, women and men, the burning of 236 houses and a high school. On November 27, 2018, twenty children, women and men were killed around Cinaksan in eastern Hararghe.

Additionally, since the end of September 2018 another war front has been opened in Western Oromia, where more than 220,000 people have been forcibly displaced from the Benishangul- Gumuz Regional State. The displaced people have been suffering from absolute poverty, homelessness, hunger and disease, and they do not receive adequate help from the regional and federal governments. Several schools have been closed in Wallaga, where education of thousands of students has been disrupted.

In the backdrop of these disturbing conditions, we are alarmed at the simmering conflict between the OLF on one side, and the regional government of Oromia and the federal government of Ethiopia on the other side. In the Ethiopian political culture, conflict is not resolved through dialogue, tolerance and forbearance. Rather conflict is mostly settled by war, which may bring a short-lived victory. We hope and pray that governments led by your Excellencies will not follow the Ethiopian political culture of settling conflict through war. It is very easy to declare and start a war, but it is very difficult to estimate its cost in terms of human lives, economic destruction, and long-term consequences for the Oromo and other people of Ethiopia.

We earnestly request that you give chance for dialogue with the OLF leadership. We firmly believe that through genuine dialogue, all contentious issues can be rationally discussed and settled amicably. Dialogue enables both sides to develop trust with each other and establish mechanisms and institutions with which to manage and regulate the emerging conflict. It gives both sides valuable experience during the challenging journey from mistrust to cooperation.

Your Excellencies: The road to democracy is long, treacherous, and difficult. It is a history-making process that will face many challenges and setbacks. The immediate change of policy direction in favor of peace, security and stability in Oromia and other parts of Ethiopia is extremely essential for the democratic process and for survival of our nation. We strongly believe that you have a remarkable opportunity for building a legacy of inclusion, democratic stability and peaceful leadership in Oromia and Ethiopia, which will be a unique example for Africa at large. We humbly request that you exert your energy and diplomatic skills to protect the Oromo civilians, avoid armed confrontations particularly with the OLF, and create conducive political environment for building tolerance and political unity among Oromo political organizations. We thank you for your interest in the wellbeing of the Oromo and other people of Ethiopia.

Respectfully,

  1. Mohammed Hassen Ali, Professor of History, Georgia State University, Georgia, Atlanta.
  2. Asafa Jalata, Professor of Sociology and Global and Africana Studies at the University of Tennessee, Knoxville, Tennessee.
  3. Asfaw Beyene, Professor of Mechanical Engineering, San Diego State University, San Diego, California.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.